Înscrierea online este disponibilă în prezent doar pentru candidații cu cetățenie română.

Due to the special legal provisions for the admission of foreign citizens to university studies in Romania, online enrolment is currently available at our university only for candidates with Romanian citizenship. Foreign citizens can study at our university, but they cannot enrol with the regular online form.

Data-limită pentru înscriere: 22 iulie 2022 (pentru Sesiunea I) și 28 septembrie 2022 (pentru Sesiunea II)

Pași de urmat:

 • Se completează formularul de înscriere, disponibil pentru înscrierea la studii de licență aici (link spre http://www.upa.ro/formular-inscriere-studii-licenta/)
 • În formular, candidații au posibilitatea de a completa maximum trei (3) opțiuni din cele opt specializări posibile, în ordinea preferințelor (numite în formular Opțiunea 1, Opțiunea 2 și Opțiunea 3). Este obligatoriu să se completeze cel puțin Opțiunea 1. Dacă nu dorește înscrierea pentru admitere decât la o singură specializare, candidatul lasă necompletate opțiunile 2 și 3.
 • Spre finalul formularului de înscriere (după Opțiunea 3), trebuie încărcate pe site copii lizibile în format digital după documentele necesare pentru înscriere (în format .jpg, .jpeg sau .pdf, având maximum 10 Mb). Pentru programul de licență, acestea sunt:
 • copie digitală față-verso după diploma de bacalaureat şi după foaia matricolǎ (absolvenţii care au susţinut examenul de bacalaureat în anul 2022 vor prezenta, în locul diplomei, copia după adeverinţa eliberatǎ de liceu, în care se precizează media generală obţinută la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că diploma nu a fost încă eliberată);
 • copie digitală după certificatul de naștere;
 • copie digitală după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui) sau alte documente care atestă schimbarea numelui – dacă este cazul;
 • copie după buletin sau C.I.;
 • copie după adeverinţa medicală tip eliberatǎ de cabinetele medicale sau medicul de familie.
 • După încărcarea documentelor, găsiți în formularul de înscriere un buton pentru achitarea online a taxei de înscriere (disponibil și la adresa: https://secure.euplatesc.ro/hi/forms/upa1.php). Plata este securizată, făcându-se prin intermediul platformei euplătesc.ro. Completați toate câmpurile și selectați tipul de taxă pe care doriți să o achitați: pentru licență (200 lei) sau pentru Master (300 lei). Apăsați butonul „Plătește” și mai departe urmați indicațiile platformei pentru introducerea datelor referitoare la instrumentul de plată, până când vi se confirmă efectuarea plății.

Plata trebuie făcută pe numele candidatului pentru ca înscrierea să fie validă.

În cazul în care un candidat se retrage sau dacă nu este admis, suma aferentă taxei de înscriere la admitere nu se restituie.

Sunt scutiți de taxă de înscriere copiii cadrelor didactice aflate în activitate, candidații orfani de ambii părinți, candidații care provin din casele de copii sau din plasament familial (în astfel de cazuri, la rubrica „Încărcare documente” adăugați și documentele care dovedesc apartenența la o categorie scutită de taxă de înscriere).

 • După ce ați încărcat documentele și ați efectuat plata taxei de înscriere, bifați Declarația pe propria răspundere, prin care vă asumați faptul că documentele depuse online sunt autentice și corespund originalelor.
 • Apăsați butonul „Trimite”, pentru finalizarea înscrierii online.

FOARTE IMPORTANT: Documentele în original ale candidaților care s-au înscris online și care au fost admiși trebuie depuse la secretariat până la data de 26 iulie 2022 (pentru prima sesiune de admitere), respectiv 30 septembrie 2022 (penru candidații înscriși în a doua sesiune). Dacă aceștia nu depun documentele în original până termenul menționat, locurile astfel eliberate vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere sau sunt scoase la concurs într-o nouă sesiune.

În această etapă, candidatul înscris online trebuie să prezinte la decanat următoarele documente:

 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolǎ în original (în cazul absolvenţilor care au susţinut examenul de bacalaureat în anul 2022, în loc de diplomă se depune adeverinţa eliberatǎ de liceu, în care se va preciza media generală obţinută la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că diploma nu a fost încă eliberată; candidații înscriși la mai multe programe sau la alte instituții de învățământ superior, la care au depus deja actele în original, pot depune copii legalizate după documentele menționate, însoțite de o adeverință de la facultatea la care s-a depus dosarul cu originalele, care certifică deținerea acestora);
 • certificatul de naştere, în original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, în original şi copie (în cazul schimbării numelui) sau alte documente care atestă schimbarea numelui – dacă este cazul;
 • copie buletin sau C.I.;
 • dovada plății electronice (dacă decanatul confirmă primirea de la Departamentul financiar a dovezii plății, aceasta nu mai este necesară);
 • adeverinţa medicală tip eliberatǎ de cabinetele medicale sau medicul de familie;
 • 3 fotografii tip paşaport/buletin;
 • fişa de înscriere (Anexa 1);
 • dosar plic.

ADMITERE LICENȚĂ

Admiterea se face în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat (care nu poate fi mai mică de 5,00). Departajarea candidaților care au aceeași medie și care depășesc numărul de locuri se face în funcție de nota obținută la proba scrisă de limba și literatura română.

Locurile neconfirmate până la termenele stabilite sunt atribuite următorilor candidați care îndeplinesc condițiile de admitere sau sunt scoase din nou la concurs într-o nouă sesiune.