FACULTATEA DE PSIHOLOGIE, ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Forma, durata studiilor şi specializările sunt în concordanţă cu Declaraţia de la Bologna.
Misiune și obiective –
detalii 
Fișa specializării – detalii

Specializări licență:
Psihologie (învătământ cu frecvență, 3 ani, 180 de credite)
Asistență Socială (învătământ cu frecvență, 3 ani, 180 de credite)

PROGRAME MASTER (învăţământ de zi, 2 ani, 120 credite)
1. Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională – 4 semestre
Raport ARACIS acreditare Master Psihologie | Consiliere Educațională și Intervenție în orientarea școlară și vocațională – detalii

2.Managementul serviciilor sociale de incluziune și suport – 4 semestre
Hotărârea Consiliului ARACIS, din data de 24.11.2022 – menținerea acreditării – detalii


CONDUCEREA FACULTĂȚII DE PSIHOLOGIE, ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Decan: Prof. univ. dr. Cristina Maria Stoica E-mail: stoicacristinamaria@yahoo.com

Prodecan: Lector univ. dr. Lavinia Maria Pruteanu E-mail: lavinia_pruteanu@yahoo.com

Secretar șef: Alina Nicoleta Bîrzanu  E-mail: psihologie@upa.ro

Secretar program de studiu: Asistență Socială: Lăcrămioara Maria Bocancea  E-mail:as@upa.ro


CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Director Departament: Lector univ. dr. Alexandru Iulian BODNARIU

Consiliul Departamentului:
1. Lector univ. dr. BODNARIU Alexandru Iulian
2. Lector univ. dr. LĂZĂRESCU Ana Maria
3. Lector univ. dr. ȘANDRU Adina Iulia

Consiliul Facultății:
Prof. univ. dr. STOICA Cristina Maria
Lector univ. dr. PRUTEANU Lavinia Maria
Lector univ. dr. VICOL Marta Iuliana
Lector univ. dr. LĂZĂRESCU Ana Maria
Lector univ. dr. CARANFIL Gianina Narcisa

1. student HARIGA Florina Rodica
2. student: DUMITRU Cezar Gabriel

Raport CEAC – CEIOSV

Raport anual CEAC-FPSEAS 2021-2022 –  detalii
Raport CEAC -CEIOSV 2021-2022 – detalii
Raport anual 2018-2019- detalii
Raport anul 2017-2018 – detalii

Informatii examenul de licenta/disertatie
Decizia nr. 4 din 25 ianuarie 2021

Decizia nr. 42/12.11.2019

Anul UPA Vol. 29 (2023): Anuarul Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi Fascicula:Asistenţă Socială, Sociologie, Psihologie | Anuarul Universitatii Petre Andrei din Iasi – Fascicula: Asistenta Sociala, Sociologie, Psihologie – detalii

Lista personalităților care au primit titlul de
DOCTOR HONORIS CAUSA/PROFESOR DE ONOARE

 • Prof. univ. dr. Emil Verza – Doctor Honoris Causa
 • Prof. univ. dr. Ruxandra Rășcanu – Doctor Honoris Causa
 • Prof. univ. dr. Carlo Colomba – Doctor Honoris Causa
 • Dr. Babak Saravi – Doctor Honoris Causa

SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE

Prezentarea specializării Psihologie

În spaţiul academic românesc, istoria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei se apropie de două decenii de activitate, iar misiunea şi strategiile educaţionale sunt ancorate atât în substratul valoric şi cultural promovat de psihologia ştiinţifică românească, cât şi în cel al psihologiei teoretice şi aplicative practicată la nivel internaţional. Totodată, prin activitatea sa, facultatea noastră continuă promovarea principiilor şcolii ieşene de psihologie umanistă, care sunt structurate prin sinergie cu principiile teoretice şi aplicative ale celorlalte şcoli şi forţe care se afirmă, în prezent, în domeniul psihologiei.

Specializare Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei îşi urmează misiunea de a profesionaliza, în cadrul ciclurilor de studii de licenţă (3 ani) şi studii de master (2 ani), specialişti în diverse ramuri aplicative ale psihologiei (psihologie clinică şi psihopatologie, psihologia transporturilor, psihologia muncii şi organizaţională, psihoterapie, psihologie educaţională etc.), care să fie competenţi în a răspunde exigenţelor cerute de profesia de psiholog la nivel naţional şi european şi dedicaţi oferirii de servicii de calitate tuturor potenţialilor beneficiari care au nevoie de acestea. Această misiune este concretizată prin:

 1. planurile de învăţământ concepute conform standardelor Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi Colegiului Psihologilor din România şi adaptate cererii de servicii din domeniu; acestea sunt corelate cu planurile de învăţământ după care funcţionează universităţile europene;
 2. oferirea de oportunităţi studenţilor, pentru a-şi completa pregătirea teoretică prin practica de specialitate continuă, pe care o pot realiza în mai multe instituţii comunitare ieşene, prin acordurile de colaborare încheiate de facultate;
 3. echipa de cadre didactice şi cercetători tineri, cu o experienţă profesională solidă şi mereu motivaţi pentru standarde superioare în ceea ce priveşte calitatea muncii lor;
 4. baza materială modernă.

Studenţii care aleg să urmeze cursurile oferite de această Universitate au la dispoziţie o clădire modernă, cu numeroase facilităţi de studiu: săli de curs dotate conform ultimelor standarde, amfiteatre, laboratoare de specialitate. La acestea se adaugă „Aula Magna”, numeroase birouri şi spaţii de studiu. În clădirea Universităţii, studenţii au acces wireless la Internet, o parte din sălile de curs sunt dotate cu table interactive, iar instituţia deţine şi un sistem pentru realizarea de traduceri simultane. De asemenea, cei care aleg să urmeze cursurile noastre au la dispoziţie o platformă virtuală, unde pot schimba idei pe forum sau îşi pot afla situaţia şcolară.

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi sprijină performanţa academică şi încurajează dezvoltarea personală şi profesională. În fiecare semestru, eforturile şi realizările celor mai buni studenţi sunt răsplătite prin acordarea mai multor tipuri de burse: de merit, „Cum Laude”, pentru activităţi ştiinţifice, de performanţă sau „Gaudeamus”. De asemenea, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi îşi propune să asigure şanse egale de promovare şi avansare în carieră pentru toţi studenţii săi. În acest sens, studenţii cu probleme sociale sau medicale deosebite sunt încurajaţi să îşi continue studiile prin oferirea unor burse sociale, materializate prin scutiri sau deduceri de la plata taxelor şcolare.

Ce vă oferă psihologia la Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi?

 1. antrenarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor psihosociale necesare profesiei de psiholog: inteligenţa socială, inteligenţa emoţională, comunicarea, creativitatea, asertivitatea, empatia, prezentarea sinelui, self-managementul
 2. orientarea şi familiarizarea studentului cu domeniul psihoterapiilor: experenţial, clinica de familie prin creativitate transpersonale

Domenii de activitate în care pot profesa psihologii:
Justiţie, Sănătate, Mediul de Afaceri, ONG-uri, Cabinete Private, Sport, Resurse Umane, Industrie, Învăţământ, Cercetare, Poliţie, SRI, Armată, Institute de Investigare Socială, Administraţie Publică, Publicitate,Transporturi, Politică.

Cadre didactice:

Prof. univ. dr. STOICA Cristina Maria – Decan / CV
Lector univ. dr. Pruteanu Maria Lavinia – Prodecan, Director Centrul de Consiliere Educațională și Formare Creativă „Ion Holban”
Conf. univ. dr. CORCACI Georgiana – Director Centrul de Resurse Umane / CV
Lector univ. dr. VICOL Marta-Iuliana – Coordonator program postuniversitar: Profesor de sprijin pentru integrarea și incluziunea persoanelor cu nevoi speciale
Prof. univ. dr. DURAC Livia
Lector univ. dr. BERE Constantin / CV
Lector univ. dr. MIHĂILĂ Monica- Lusiana
Lector univ. dr. NECHIFOR Constantin / CV
Lector univ. dr. ROCA Mihăiţă
Lector univ. dr. STĂRICĂ Cristina-Elena / CV
Lector univ. dr. Caranfil Narcisa Gianina / CV
Lector univ. dr. Pruteanu Alice
Asist. univ. drd. Găină Alexandru (asociat)

SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ SOCIALĂ
STUDII DE LICENŢĂ

Program consultații Asistență Socială – detalii

Module de specializare în ASISTENŢĂ SOCIALĂ:

 • Consiliere antidrog
 • Consiliere prin probaţiune
 • Politici sociale de susţinere a familiei şi copilului – Servicii sociale comunitare

*** Specializarea de Sociologie a intrat în lichidare începând cu anul universitar 2011-2012, conform adresei 758/23.06.2011. Detalii

Specializarea Asistenţă Socială a Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi, înfiinţată prin decizia Biroului Senat din data de 13.02.2008, este una dintre cele mai importante instituţii de învățământ superior din Regiunea Nord-Est, care are ca misiune formarea profesională iniţială şi continuă a specialiştilor din domeniul asistenţei sociale şi sociologiei, contribuind – de aproape douăzeci de ani – la consolidarea statutului şi rolului acestor profesii, menite să răspundă, prin strategii inovatoare, la complexitatea problemelor sociale specifice unei societăţi în continuă schimbare.

Programele de formare profesională oferite de Facultatea de Asistenţă Socială se centrează pe formarea competenţelor viitorilor specialişti prin articularea continuă a teoriei cu practica de specialitate, îndeplinind astfel o exigenţă definitorie a profesionalizării actuale în domeniul social.

Având menirea de a contribui la creşterea bunăstării individuale şi comunitare, a gradului de incluziune socială a categoriilor aflate în situaţii de risc, profesionistul în asistenţa socială îşi asumă, pe piaţa muncii, roluri şi poziţii specifice: consilier (pentru indivizi, familii, grupuri), consultant, formator, analist şi planificator al politicilor sociale, manager de caz, avocat social (pledarea cauzei clientului în faţa diverselor instituţii/advocacy), asigurând expertiză în analiza şi intervenţia socială, în cadrul unor instituţii publice şi non-guvernamentale, precum şi prin liberă practică.

Asistenţa Socială vă oferă expertiză şi consultanţă în:

  1. Consiliere familială şi sprijin terapeutic în depăşirea unor situaţii de criză (Direcţia de Asistenţă Socială)
  2. Sprijin pentru persoanele vârstnice (Cămine de Bătrâni)
  3. Prevenirea şi tratarea dependenţilor de drog, alcool şi alte substanţe (Spitalul de Psihiatrie, Centre de Reabilitare Post-Cure, Comunităţi Terapeutice)
  4. Consiliere şcolară (Şcoli gimnaziale, Licee)
  5. Integrare socială şi profesională (Agenţia Judeţeană pentru Ocupare şi Formare Profesională, Centre de Consiliere şi Orientare în Carieră)
  6. Sprijin şi consiliere pentru persoanele cu dizabilităţi mentale sau fizice (Şcoli speciale, ONG-uri) • Sprijinirea şi integrarea persoanelor sau familiilor fără adăpost (Primarie-Birou de Ajutor social, Cantina de Ajutor social etc.)
  7. Sprijin pentru copiii delincvenţi (Centre de Minori) şi adulţii care au săvârşit o infracţiune, corectarea abaterilor de la normele sociale (Penitenciar, Serviciul de Reintegrare şi Supraveghere Socială etc.)
  8. Organizare/convieţuire suport pentru programe de dezvoltare comunitară (ONG, Instituţii Publice)
  9. Ajutor specializat pentru cei săraci, şomeri, tineri proveniţi din casele de copii, copiii străzii etc.
  10. Asistenţă şi protecţie a copiilor din centrele de plasament, asistenţă maternală, adopţie. La tipurile de activităţi şi instituţii menţionate mai sus se pot adăuga şi altele în funcţie de nevoile sociale care pot să apară.

Cadre didactice:
Prof. univ. dr. TOMPEA Doru / CV
Prof. univ. dr. PITULAC Tudor / CV
Prof. univ.dr . NICOLAESCU Victor / CV
Conf. univ. dr. TOMPEA Ancuţa-Daniela
Lector univ. dr. ATEŞOAE Roxana-Maria / CV
Lector univ. dr. BĂDĂRĂU Oana Lăcrămioara / CV
Lector univ. dr. BODNARIU Alexandru-Iulian / CV
Lector univ. dr. CIOBANU Liviu
Lector univ. dr. LĂZĂRESCU Ana-Maria / CV
Lector univ. dr. POPESCU Paul-Cătălin / CV
Lector univ. dr. ŞANDRU Adina-Iulia / CV