FACULTATEA DE PSIHOLOGIE, ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Forma, durata studiilor şi specializările sunt în concordanţă cu Declaraţia de la Bologna.

Specializări licență:
– Psihologie (învătământ cu frecvență, 3 ani, 180 de credite)
– Asistență Socială (învătământ cu frecvență, 3 ani, 180 de credite)

PROGRAME MASTER (învăţământ de zi, 2 ani, 120 credite)

– Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională – 4 semestre

Program consultatii Psihologie – detalii


CONDUCEREA FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE, ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
D
ecan : Prof. univ. dr. Cristina-Maria Stoica
Prodecan: Lector univ. dr. Pruteanu Lavinia


CONSILIUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE, ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Prof. univ.dr. Cristina Maria STOICA
Lector univ. dr. Lavinia Maria PRUTEANU
Lector univ. dr. Marta Iuliana VICOL
Student Ana Maria ZĂLOAGĂ
Student Ştefania ARUŞTEI


CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Lector univ. dr. Alexandru BODNARIU – director departament 
Lector univ. dr. Constantin NECHIFOR
Lector univ. dr. Ana Maria LĂZĂRESCU

SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE

Prezentarea specializării Psihologie

În spaţiul academic românesc, istoria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei se apropie de două decenii de activitate, iar misiunea şi strategiile educaţionale sunt ancorate atât în substratul valoric şi cultural promovat de psihologia ştiinţifică românească, cât şi în cel al psihologiei teoretice şi aplicative practicată la nivel internaţional. Totodată, prin activitatea sa, facultatea noastră continuă promovarea principiilor şcolii ieşene de psihologie umanistă, care sunt structurate prin sinergie cu principiile teoretice şi aplicative ale celorlalte şcoli şi forţe care se afirmă, în prezent, în domeniul psihologiei.

Specializare Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei îşi urmează misiunea de a profesionaliza, în cadrul ciclurilor de studii de licenţă (3 ani) şi studii de master (2 ani), specialişti în diverse ramuri aplicative ale psihologiei (psihologie clinică şi psihopatologie, psihologia transporturilor, psihologia muncii şi organizaţională, psihoterapie, psihologie educaţională etc.), care să fie competenţi în a răspunde exigenţelor cerute de profesia de psiholog la nivel naţional şi european şi dedicaţi oferirii de servicii de calitate tuturor potenţialilor beneficiari care au nevoie de acestea. Această misiune este concretizată prin:

 1. planurile de învăţământ concepute conform standardelor Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi Colegiului Psihologilor din România şi adaptate cererii de servicii din domeniu; acestea sunt corelate cu planurile de învăţământ după care funcţionează universităţile europene;
 2. oferirea de oportunităţi studenţilor, pentru a-şi completa pregătirea teoretică prin practica de specialitate continuă, pe care o pot realiza în mai multe instituţii comunitare ieşene, prin acordurile de colaborare încheiate de facultate;
 3. echipa de cadre didactice şi cercetători tineri, cu o experienţă profesională solidă şi mereu motivaţi pentru standarde superioare în ceea ce priveşte calitatea muncii lor;
 4. baza materială modernă.

Studenţii care aleg să urmeze cursurile oferite de această Universitate au la dispoziţie o clădire modernă, cu numeroase facilităţi de studiu: săli de curs dotate conform ultimelor standarde, amfiteatre, laboratoare de specialitate. La acestea se adaugă „Aula Magna”, numeroase birouri şi spaţii de studiu. În clădirea Universităţii, studenţii au acces wireless la Internet, o parte din sălile de curs sunt dotate cu table interactive, iar instituţia deţine şi un sistem pentru realizarea de traduceri simultane. De asemenea, cei care aleg să urmeze cursurile noastre au la dispoziţie o platformă virtuală, unde pot schimba idei pe forum sau îşi pot afla situaţia şcolară.

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi sprijină performanţa academică şi încurajează dezvoltarea personală şi profesională. În fiecare semestru, eforturile şi realizările celor mai buni studenţi sunt răsplătite prin acordarea mai multor tipuri de burse: de merit, „Cum Laude”, pentru activităţi ştiinţifice, de performanţă sau „Gaudeamus”. De asemenea, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi îşi propune să asigure şanse egale de promovare şi avansare în carieră pentru toţi studenţii săi. În acest sens, studenţii cu probleme sociale sau medicale deosebite sunt încurajaţi să îşi continue studiile prin oferirea unor burse sociale, materializate prin scutiri sau deduceri de la plata taxelor şcolare.

Ce vă oferă psihologia la Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi?

 1. antrenarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor psihosociale necesare profesiei de psiholog: inteligenţa socială, inteligenţa emoţională, comunicarea, creativitatea, asertivitatea, empatia, prezentarea sinelui, self-managementul
 2. orientarea şi familiarizarea studentului cu domeniul psihoterapiilor: experenţial, clinica de familie prin creativitate transpersonale

Domenii de activitate în care pot profesa psihologii:
Justiţie, Sănătate, Mediul de Afaceri, ONG-uri, Cabinete Private, Sport, Resurse Umane, Industrie, Învăţământ, Cercetare, Poliţie, SRI, Armată, Institute de Investigare Socială, Administraţie Publică, Publicitate,Transporturi, Politică.

Cadre didactice:

Nr. crt. Nume
Prof.univ.dr. DURAC Livia
Conf.univ.dr. CORCACI Georgiana
Conf.univ. dr. CIUCHI Oana
Lector univ.dr. BERE Constantin
Lector univ.dr. STĂRICĂ Elena-Cristina
Lect.univ.dr. NECHIFOR Constantin
Lector univ.dr. PRUTEANU Lavinia-Maria
Lect.univ.dr. GOSTIN Oana-Iulia
Lector univ.dr. TUFEANU Magda
Lect.univ.dr. VICOL Marta-Iuliana
Lect.univ.dr. MIHĂILĂ Monica Luisiana
Asistent de cercetare drd. OTOMEGA Iulia

SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ SOCIALĂ
STUDII DE LICENŢĂ

Program consultații Asistență Socială – detalii

Module de specializare în ASISTENŢĂ SOCIALĂ:

 • Consiliere antidrog
 • Consiliere prin probaţiune
 • Politici sociale de susţinere a familiei şi copilului – Servicii sociale comunitare

*** Specializarea de Sociologie a intrat în lichidare începând cu anul universitar 2011-2012, conform adresei 758/23.06.2011. Detalii

Specializarea Asistenţă Socială a Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi, înfiinţată prin decizia Biroului Senat din data de 13.02.2008, este una dintre cele mai importante instituţii de învățământ superior din Regiunea Nord-Est, care are ca misiune formarea profesională iniţială şi continuă a specialiştilor din domeniul asistenţei sociale şi sociologiei, contribuind – de aproape douăzeci de ani – la consolidarea statutului şi rolului acestor profesii, menite să răspundă, prin strategii inovatoare, la complexitatea problemelor sociale specifice unei societăţi în continuă schimbare.

Programele de formare profesională oferite de Facultatea de Asistenţă Socială se centrează pe formarea competenţelor viitorilor specialişti prin articularea continuă a teoriei cu practica de specialitate, îndeplinind astfel o exigenţă definitorie a profesionalizării actuale în domeniul social.

Având menirea de a contribui la creşterea bunăstării individuale şi comunitare, a gradului de incluziune socială a categoriilor aflate în situaţii de risc, profesionistul în asistenţa socială îşi asumă, pe piaţa muncii, roluri şi poziţii specifice: consilier (pentru indivizi, familii, grupuri), consultant, formator, analist şi planificator al politicilor sociale, manager de caz, avocat social (pledarea cauzei clientului în faţa diverselor instituţii/advocacy), asigurând expertiză în analiza şi intervenţia socială, în cadrul unor instituţii publice şi non-guvernamentale, precum şi prin liberă practică.

Asistenţa Socială vă oferă expertiză şi consultanţă în:

 1. Consiliere familială şi sprijin terapeutic în depăşirea unor situaţii de criză (Direcţia de Asistenţă Socială)
 2. Sprijin pentru persoanele vârstnice (Cămine de Bătrâni)
 3. Prevenirea şi tratarea dependenţilor de drog, alcool şi alte substanţe (Spitalul de Psihiatrie, Centre de Reabilitare Post-Cure, Comunităţi Terapeutice)
 4. Consiliere şcolară (Şcoli gimnaziale, Licee)
 5. Integrare socială şi profesională (Agenţia Judeţeană pentru Ocupare şi Formare Profesională, Centre de Consiliere şi Orientare în Carieră)
 6. Sprijin şi consiliere pentru persoanele cu dizabilităţi mentale sau fizice (Şcoli speciale, ONG-uri) • Sprijinirea şi integrarea persoanelor sau familiilor fără adăpost (Primarie-Birou de Ajutor social, Cantina de Ajutor social etc.)
 7. Sprijin pentru copiii delincvenţi (Centre de Minori) şi adulţii care au săvârşit o infracţiune, corectarea abaterilor de la normele sociale (Penitenciar, Serviciul de Reintegrare şi Supraveghere Socială etc.)
 8. Organizare/convieţuire suport pentru programe de dezvoltare comunitară (ONG, Instituţii Publice)
 9. Ajutor specializat pentru cei săraci, şomeri, tineri proveniţi din casele de copii, copiii străzii etc.
 10. Asistenţă şi protecţie a copiilor din centrele de plasament, asistenţă maternală, adopţie. La tipurile de activităţi şi instituţii menţionate mai sus se pot adăuga şi altele în funcţie de nevoile sociale care pot să apară.

  Cadre didactice:
  Prof. univ. dr.Tompea Doru
  Prof. univ. dr. Pitulac Tudorel Marian
  Prof. univ. dr. Stoica Cristina – Maria
  Prof. univ. dr. Nicolăescu Victor – Ionel
  Conf. univ. dr. Tompea Ancuţa Daniela
  Lect. univ. dr. Ciobanu Liviu
  Lect. univ. dr. Bădărău Oana – Lăcrămioara
  Lect. univ. dr. Lăzărescu Ana Maria
  Lect. univ. dr. Popescu Paul Cătălin
  Lect. univ. dr. Roxana – Maria Ateșoae
  Lect. univ. dr. Şandru Adina Iulia
  Lect. univ. dr. Bodnariu Alexandru Iulian