STUDII DE LICENŢĂ

Specializare: ŞTIINŢE POLITICE  (învăţământ cu frecvență, 3 ani, 180 credite)

Module de specializare în ŞTIINŢE POLITICE:

 • Comunicare Politică
 • Administraţie Publică

CONDUCEREA FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE
Decan: Prof. univ. dr. Sabin Daniel DRĂGULIN
Prodecan: Lect. univ. dr. Constantin ILAȘ
Secretar Șef: Maria-Lăcrămioara Bocancea – Tel. 0748 111637

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE POLITICE
Lect.univ.dr. Silvia BOCANCEA – Director Departament
Prof.univ.dr. Sabin DRĂGULIN
Lect.univ.dr. Claudia – Carla TOMPEA HARALAMBIE

CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE
Prof.univ.dr. Sabin DRĂGULIN
Lect.univ.dr. Silvia BOCANCEA
Lect.univ.dr. Constantin ILAȘ
Stud. Alexandru BOHOTINEANU
Stud. Marius-Daniel BULEU

Cadre didactice:
Prof.univ.dr. / Cercetare Sorin BOCANCEA
Prof.univ.dr. Sabin Daniel DRĂGULIN / CV
Prof. univ. dr. Florin-Daniel ȘANDRU / CV
Conf. univ. dr. Cătălin DRĂCȘINEANU / CV
Conf. univ. dr. Constantin MANOLACHE
Lect.univ.dr. Silvia BOCANCEA / CV
Lect.univ.dr Georgeta CONDUR
Lect.univ.dr. Constantin ILAȘ
Lect.univ.dr./ Cercetare Claudia Carla TOMPEA-HARALAMBIE
Lect. univ. dr. Raluca STOICA

Istoric și prezentarea facultăţii

Iniţiativa creării specializării Științe Politice la UPA din Iași a fost impulsionată de evoluţiile şi mutaţiile profunde petrecute în primul deceniu post-comunist în structura şi funcţionarea societăţii româneşti – cu precădere în spaţiul politic, dar şi în cel economic şi cultural. Acestea au determinat o creştere exponenţială a interesului general faţă de procesele guvernării şi ale comunicării politice, pe fondul accentuării decalajului dintre aşteptările cetăţenilor şi capacitatea clasei politice şi a instituţiilor statului de a gestiona mecanismele schimbării sociale, ale democratizării vieţii publice şi ale progresului economic. Considerată drept preocuparea exclusivă a unei elite de extracţie ideologică, în cadrul regimului totalitar de stânga existent în întreaga Europă Est-Centrală înainte de 1989, politica a redevenit locul geometric şi existenţial al participării cetăţeneşti şi al libertăţii raţionale. Recompoziţia spaţiului politic s-a dovedit, însă, un proces deloc simplu şi aproape irealizabil în absenţa expertizei profesionale. Confuziile doctrinare, judecăţile agresiv ideologice, necunoaşterea mecanismelor legiferării şi încălcarea normelor – pentru a enumera doar câteva dintre problemele sistemului politic din România post-comunistă – au devenit locuri comune ale politicii cotidiene. Ele sunt consecinţa directă nu numai a lipsei de tradiţie în exerciţiul democratic, ci şi a nivelului scăzut al profesionalizării politicienilor, funcţionarilor publici de la diferite niveluri ale aparatului administrativ, “analiştilor politici” şi altor categorii de care depinde construcţia unei societăţi democratice. Ținând cont de toate aceste probleme și nevoi ale societății românești, în anul 1998 a fost înființată Facultatea de Ştiinţe Politice, la iniţiativa unor prestigioşi universitari ieşeni, preocupaţi de reconstrucţia spaţiului politic românesc şi de procesele integrării euro-atlantice. Specializarea Ştiinţe Politice a fost inițial autorizată prin Hotărârea nr. 442/1998 a Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial nr. 292/10.08.1998, şi este în prezent acreditată. Misiunea facultății este profesionalizarea în domeniul acţiunii politice şi al administraţiei, cu un accent deosebit pe sistemele locale şi comunicarea politică. Faţă de preocuparea dominantă a altor instituţii de învăţământ superior cu privire la problemele instituţiilor centrale ale guvernării, ale legiferării şi ale relaţiilor internaţionale, facultatea noastră a înţeles ca, într-o primă etapă, să acorde atenţia cuvenită instituţiilor şi politicilor publice locale, întrucât funcţionarea sistemului politic românesc depinde în mare măsură de transformarea prevederilor normative şi a dezideratelor cu tentă electorală în conţinuturi vii ale politicii cotidiene. Contactul nemijlocit al cetăţeanului cu autorităţile publice se realizează în primul rând la nivel local. De aceea politicile locale sunt în acelaşi timp premisa şi finalitatea proceselor de democratizare. În cadrul acestor procese, diseminarea valorilor şi construcţia unei culturi politice specifice societăţii deschise presupun eforturi comunicaţionale deosebite, structurate ştiinţific şi normate deontologic. Desigur, pregătirea în cadrul Facultăţii nu a neglijat aspectele şi dimensiunile tradiţionale ale învăţământului politologic; sistemele şi politicile publice, ca şi comunicarea politică, au reprezentat doar elementele specifice ale noii instituţii de învăţământ superior create în 1998. În virtutea misiunii didactice şi de cercetare, Facultatea de Ştiinţe Politice și Administrative şi-a propus următoarele obiective:

 • Formarea experţilor (referenţi, analişti, consilieri etc.) necesari bunei funcţionări a structurilor administraţiei publice locale şi a serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi administrative.
 • Formarea personalului specializat necesar organizaţiilor nonguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea democraţiei, apărarea drepturilor omului, dezvoltarea culturii politice etc.
 • Pregătirea experţilor şi consilierilor din staff-urile partidelor politice şi ale diverselor grupuri de presiune.
 • Pregătirea jurnaliştilor și a analiştilor politici pentru mass-media.
 • Formarea de specialişti pentru instituţiile care realizează analize şi prognoze social-politice, studii de marketing politic, sondaje de opinie şi activităţi de lobby.
 • Pregătirea profesorilor de ştiinţe sociale pentru învăţământul preuniversitar.
 • Formarea managerilor pentru proiectele de dezvoltare locală şi regională.
 • Pregătirea specialiştilor în domeniul relaţiilor publice, al comunicării şi medierii sociale.
 • Constituirea unui pol de iradiere a culturii politice în societatea civilă.

Proiectată potrivit normelor în vigoare referitoare la acreditarea instituţiilor de învăţământ superior, Facultatea de Ştiinţe Politice și Administrative dispune de resursele umane şi materiale necesare desfăşurării unui proces didactic de calitate şi unei fructuoase activităţi de cercetare ştiinţifică. Studenții sunt pregătiți după planuri de învăţământ compatibile cu cele ale universităţilor europene integrate în Sistemul Creditelor Transferabile și beneficiază de cursuri şi conferinţe susţinute de profesori şi specialişti români şi străini, recunoscuţi în plan naţional şi european. Conţinutul învăţământului este proiectat în consonanţă cu Carta de la Bologna şi cu exigenţele integrării României în Uniunea Europeană. Sub egida facultății apare Revista de Științe Politice Polis, indexată în baze de date internaționale (publicată atât în format print, la Editura Institutul European, cât și electronic), iar cadre didactice ale facultății realizează emisiunea Polis+, difuzată de postul regional generalist de televiziune Tele Moldova Plus, care are licență audiovizuală națională și internațională (Republica Moldova). Studenții sunt încurajați să participe la numeroase evenimente, precum conferințe, workshop-uri, sesiunea anuală de comunicări științifice (care are secțiune de Științe Politice), numeroase lansări de carte din domeniu și activități de voluntariat. Facultatea sprijină performanţa academică şi încurajează dezvoltarea personală şi profesională. Eforturile şi realizările celor mai buni studenţi sunt răsplătite prin acordarea de premii. De asemenea, îşi propune să asigure şanse egale de promovare şi avansare în carieră pentru toţi studenţii. În acest sens, studenţii cu probleme sociale sau medicale deosebite sunt încurajaţi să îşi continue studiile prin oferirea unor burse sociale, materializate prin scutiri sau deduceri de la plata taxelor şcolare.

–––––––––
Politica este știința şi arta binelui public; unii o transformă, însă, în instrumentul exclusiv al interesului privat. Politica dă fiecărui om şansa de a-şi face auzit glasul în comunitate, dar, nu de puţine ori, tot ea le-a permis tiranilor să oprime libertatea de acţiune şi de conştiinţă a indivizilor. Prin politică, civilizaţiile, religiile şi naţiunile au găsit căi de comunicare şi înţelegere; jocurile politice au fost, însă, şi motive ale conflictelor sângeroase care au sfâşiat lumea. Depinde de noi să arătăm faţa bună a politicii.