Cuantumurile taxelor pentru diverse servicii oferite
studenților/ masteranzilor/ absolvenților/ cadrelor didactice

Consiliul de Administrație al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, reunit în ședinţa din  06.06.2016, Hotararea nr.5/06.06.2016  a aprobat cuantumurile taxelor pentru  diverse servicii  oferite studenților/ masteranzilor/ absolvenților/ cadrelor didactice atât din cadrul cât și din afara Universității „Petre Andrei” din Iași, aferente anului universitar 2016 – 2017, după cum urmează:

Anul calendaristic aferent examenului de finalizare a studiilor

Valoarea taxei

2002

500 lei

2003

500 lei

2004

500 lei

2005

500 lei

2006

500 lei

2007

500 lei

2008

500 lei

2009

500 lei

2010

400 lei

2011

300 lei

2012

200 lei

2013

100 lei

2014

2015

Gratuit

Gratuit

Nr.crt. Denumirea Cuantumul taxei
1. Taxă de reînmatriculare 600 lei
2. Transferul sau continuarea de studii a studenților/masteranzilor 500 lei la venire (include și taxele de echivalare a disciplinelor conform situației școlare)
3. Taxă pentru susținerea examenului de licență la o altă instituție organizatoare 2700 lei + taxa de licență a instituției organizatoare
4. Examen pentru disciplină facultativă Taxa de școlarizare/număr de credite (ex. 3000 lei – taxa de școlarizare se împarte la 60 de credite obligatorii anuale = 50 de lei creditul. Valoarea creditului se înmulțește cu numărul de credite alocate fiecărei discipline facultative)
5. Stocarea și păstrarea dosarelor de concurs de admitere (diploma de bacalaureat) cât și a dosarelor absolvenților fără examen de licență (diploma de bacalaureat) în cadrul secretariatelor facultăților/an universitar 100 lei/an de stocare dacă perioada de stocare este mai mică de 5 ani500 lei dacă perioada de stocare este egală sau mai mare de 5 ani
6. Echivalări diverse acte de studii 25 lei pentru fiecare disciplină echivalată
7. Taxe poștale pentru expediere în străinătate 20 euro pentru Europa30 euro pentru SUA
8. Eliberarea dispoziției Rectorului pentru tipărirea unui duplicat 50 lei
9. Duplicat al carnetului de student sau al legitimației de călătorie în caz de pierdere/distrugere 20 lei
10. Taxă pentru înscrierea la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor Personal propriu – 30 leiPersonal din afara instituției – 60 lei
11. Taxă de susținere a concursului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare Personal propriu – taxă echivalentă cu salariul net lunar aferent gradului didactic vizatDin afara instituției – echivalentă cu salariul net lunar aferent gradului didactic vizat + 25% din acesta
12. Taxe pentru bibliotecă: vizarea permisului, amendă pentru pierderea unei cărți, etc. Vizarea permisului – 5 leiDuplicat permis în caz de pierdere/distrugere – 10 leiAmendă pentru pierderea/distrugerea unei cărți –contravaloarea cărții x 3
13. Duplicat al diplomei de licență/master 350 lei
14. Duplicat la foaia matricolă/supliment diplomă 300 lei
15. Taxă pentru întocmirea de urgență diplomei de licență/master în primele 12 luni de la absolvirea examenului de finalizare a studiilor. 250 lei
16. Certificat de studii universitare de licență/masterat (fără promovarea examenului de finalizare a studiilor) însoțit de situația școlară 100 lei + taxa întocmire situație școlară
17. Extras din Registrul Matricol (situație școlară) la cerere 300 lei/an de studii
18. Copii programe analitice 200 lei/an de studii
19. Adeverință de autenticitate 200 lei
20. Taxă pentru susținerea examenului de licență 2700 lei
21. Taxă pentru susținerea examenului de disertație 1800 lei
22. Reexaminare/mărire 200 lei
23. Examen de diferență 50 lei
24. Certificat de competență lingvistică 200 lei
25 Taxă pentru alocarea unui număr de 60 de credite pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea și recunoasterea studiilor în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile. 150 lei

***

Extras din Legea educației nr. 1/2011, cu privire la taxele de școlarizare.

Art.119 alin (2) – În instituțiile de învățământ superior particular, învățământul este cu taxă. Cuantumul taxei este stabilit de către consiliul de administrație, conform legii.

(3) Instituțiile de învățământ superior au autonomie în stabilirea taxelor și au obligația să le comunice tuturor celor interesați, inclusiv pe site-ul universității.

Art.141  – Instituția  de  învățământ  superior  semnează  cu  fiecare student/student-doctorand/cursant/cercetător post-doctoral înmatriculat la un program de studii un contract  de  studii  universitare  în  concordanță  cu  prevederile  regulamentelor  în vigoare. Contractele de studii nu se modifică în timpul anului universitar.