Conform Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de admitere, înscrierile se pot face la sediul din Str. Bălușescu nr.2, Iași, în Centrele de Promovare și Recrutare ale Universității „Petre Andrei” din Iași sau ONLINE.

Pentru înscrieri la programe de LICENȚĂ în format fizic, la SEDIU:

Data-limită pentru înscriere: 22 iulie 2022 (pentru Sesiunea I) și 28 septembrie 2022 (pentru Sesiunea II)

Documentele necesare la înscriere:

  • diploma de bacalaureat şi foaia matricolǎ în original (absolvenţii care au susţinut examenul de bacalaureat în anul 2022 vor prezenta în locul diplomei adeverinţa eliberatǎ de liceu, în care se va preciza media generală obţinută la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că diploma nu a fost încă eliberată; candidații înscriși la mai multe programe sau la alte instituții de învățământ superior, la care au depus deja actele în original, pot depune copii legalizate după documentele menționate, însoțite de o adeverință de la facultatea la care s-a depus dosarul cu originalele, care certifică deținerea acestora);
  • certificatul de naştere, în original şi copie;
  • certificatul de căsătorie, în original şi copie (în cazul schimbării numelui) sau alte documente care atestă schimbarea numelui;
  • copie buletin sau C.I.;
  • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (de la casieria universității);
  • adeverinţa medicală tip eliberatǎ de cabinetele medicale sau medicul de familie;
  • 3 fotografii tip paşaport/buletin;
  • fişa de înscriere (Anexa 1 de pus link-ul);
  • dosar plic.

Atenție: Pentru înscrieri la sediu, începând cu data de 18 iulie 2022, programul de lucru este între orele 8:00-12:00.