OFERTĂ DE FORMARE
PROGRAM DE FORMARE
PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR
PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ (Nivelul I și II)
(curs postuniversitar/ destinat absolvenților)
în anul universitar 2020-2021

În temeiul prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universității ”Petre Andrei” din Iași, prin Hotărârea Senatului nr. 48 / 28.05.2020, instituția de învățământ superior, a înființat Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D).

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3850/2 mai 2017 privind aprobarea Metodologie-cadru de organizare a Programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământul superior acreditate, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5658/30 septembrie 2020 privind lista instituțiilor de învățământ superior care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2020-2021,

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași

prin DPPD, ofertează Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (Nivelul I și II). Acesta va fi organizat în regim postuniversitar, cu frecvență, va avea o durată de 1 an universitar și va fi destinat absolvenților cu diplomă de studii universitare de licență respectiv master/ alte categorii de studii, potrivit prevederilor legale în vigoare.

METODOLOGIE D.P.P.D.

METODOLOGIA DE ORGANIZARE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

Metodologia D.P.P.D. poate fi consultată aici.

Informații relevante referitoare la:

 • Cuantumul taxelor de studii aferente Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (Nivelul I și Nivelul II)
 • Perioada de desfășurare a înscrierilor (până la data de 30 octombrie 2020, on-line)
 • Conținutul dosarului de înscriere
 • Încheierea Contractelor de studii între fiecare cursant și Universitatea ”Petre Andrei” din Iași prin care vor fi stabilite drepturile și obligațiile părților
 • Calendarul de desfășurare a Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (Nivelul I și Nivelul II)

Pot fi identificate prin accesarea http://www.upa.ro
sau la sediul Universității ”Petre Andrei” din Iași, str. Bălușescu, nr. 2, Iași.

Altele:

Drepturile și obligațiile cursantului înscris la programul de studii psihopedagogice, precum și raporturile acestuia cu Universitatea se stabilesc prin actul adițional la Contractul de studii, după cum urmează:

Drepturile cursantului: să i se asigure condiții pentru a putea frecventa toate disciplinele din Planul de învățământ; să i se asigure consilierea educațională de către un cadru didactic îndrumător, din cadrul departamentului; să i se pună la dispoziție procedurile specifice de asigurare a calității formării pentru profesia didactică.

Obligațiile cursantului: să frecventeze toate disciplinele înscrise în Planul de învățământ și să îndeplinească activitățile obligatorii, care sunt prevăzute în Planul de învățământ, pentru fiecare disciplină; să respecte prevederile cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare a D.P.P.D. și în Procedura de organizare a programului de formare psihopedagogică în cadrul D.P.P.D.

Înscrierea absolvenţilor de studii universitare de licenţă, se face la secretariatul D.P.P.D.  până pe data de 30.10.2020, prin depunerea unui dosar personal care va conţine următoarele acte:

Programul de formare psihopedagogică Nivel I se face pe bază de dosar de candidatură, care conţine:

 1. fişă de înscriere tip;
 2. documente personale de identificare: copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie;
 3. în cazul absolvenţilor, act de studii corespunzător categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea, în copie certificată „conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare psihopedagogică;
 4. foaia matricolă/suplimentul la diplomă corespunzător categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar, în copie certificată „conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare psihopedagogică;
 5. certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
 6. dovada achitării taxei de înscriere.

Admiterea absolvenţilor la programul de formare psihopedagogică Nivel II D.P.P.D. se face pe bază de dosar care va conţine:

 1. fişă de înscriere tip;
 2. documente personale de identificare: copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 3. în cazul absolvenţilor, act de studii corespunzător categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea, în copie certificată „conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare psihopedagogică;
 4. foaia matricolă/suplimentul la diplomă corespunzător categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar, în copie certificată „conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare psihopedagogică;
 5. certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 6. certificat/adeverință de absolvire a Programului de studii psihopedagogice Nivel I;
 7. diploma de master/act de studii corespunzător categoriei de studii prevăzute la art. 4, alin. 3) lit. c) sau d) din O.M.E.N. nr. nr. 3850/2017 cu modificările și completările ulterioare, însoțite de foaia matricolă/supliment, ambele în copie certificată „conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare psihopedagogică;
 8. dovada achitării taxei de înscriere.

Programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare se realizează sub formă de module şi se organizează (în timpul săptămânii) în perioada 1 noiembrie 2020 – 15 iunie 2020.

Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programul de formare psihopedagogică, la forma de învăţământ cu frecvenţă, absolvenţii studiilor universitare. Condițiile de înscriere sunt stabilite conform Ordinului MEN 4129/16.07.2018, vezi link: http://www.ub.ro/dppd/files/DPPD/Formare_initiala/OMEN_4129_16.07.2018.pdf

Admiterea la programele de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică pentru funcțiile didactice din învățământul antepreșcolar, preșcolar, general obligatoriu și la toate nivelurile învățământului preuniversitar se organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea „Petre Andrei” din Iași, departament de specialitate cu profil psiho-pedagogic înființat în condițiile legii.

Absolvenții liceelor pedagogice și colegiilor universitare de institutori pot urma programul de formare psihopedagogică de nivel II, dacă au absolvit studii universitare de licență și urmează sau au absolvit un program de studii universitare de master.

Absolvenților liceelor pedagogice și colegiilor universitare de institutori, instituţiile de învăţământ superior le certifică competenţele de nivel II pentru profesia didactică, după acumularea a minimum 30 de credite transferabile prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică de nivel II.

În cazul absolvenților, înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel I se realizează în regim postuniversitar și este condiționată de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii: studii universitare de licență; studii universitare de master; studii universitare de lungă durată; programe postuniversitare, cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de master; programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări; studii universitare de scurtă durată.

Pentru înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică de nivel II, condiția este de absolvire a programului de formare psihopedagogică de nivel I, precum și de absovire cu diplomă a: studiilor universitare de master; studiilor universitare de lungă durată; programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de master; programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea studiilor universitare de lungă durată.

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă parcurg programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare cu taxă, a cărui cuantum se stabileşte anual de senatul universităţii ”Petre Andrei” din Iași.

Taxa de studii = 2500 lei pentru fiecare nivel,  stabilită anual de senat, reprezentând contravaloarea activităţilor programului de formare psihopedagogică, se plăteşte la casieria universităţii în rate, conform termenelor prevăzute în contract. Disciplinele promovate pe parcursul studiilor universitare cu credite obţinute anterior în cadrul programului de formare psihopedagogică, se recunosc, conform principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu, pe baza foii matricole şi a unei cereri adresate conducerii departamentului.

Taxa de studii = 2500 lei Nivelul I, 2500 lei Nivelul II, stabilită anual de Consiliul de Administrație, reprezentând contravaloarea activităţilor programului de formare psihopedagogică, se plăteşte la casieria universităţii în rate, conform termenelor prevăzute în contract. Disciplinele promovate pe parcursul studiilor universitare cu credite obţinute anterior în cadrul programului de formare psihopedagogică, se recunosc, conform principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu, pe baza foii matricole şi a unei cereri adresate conducerii departamentului.

Competențe obținute:

 • C1. Formarea şi dezvoltarea competenţelor cognitive în domeniul psihopedagogiei educaţionale.
 • C2. Proiectarea procesului instructiv-educativ pentru diverse niveluri de vârstă / pregătire a elevilor.
 • C3. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul preuniversitar.
 • C4. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progreselor înregistrate de elevi.
 • C5. Formarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare şi relaţionare în cadrul procesului instructiv-educativ.
 • C6. Formarea şi dezvoltarea competenţei psihosociale de organizare a mediului de învăţare în colaborare cu elevii, familia şi comunitatea.

Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire, pentru fiecare dintre cele două niveluri de certificare. Examenul constă în elaborarea și susținerea unui portofoliu didactic, care este un pachet de documente, ce reflectă sintetic nivelul și calitatea competențelor dobândite de absolvenți, prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică.

Structura și conținutul portofoliului didactic este următoarea: sub aspect structural, portofoliul cuprinde materialele de documentare sistematizate pe discipline și lucrări individual elaborate de către cursant, la fiecare disciplină; sub aspectul conținutului, portofoliul didactic pentru finalizarea nivelului I cuprinde portofoliile disciplinelor din Planul de învățământ pentru nivelul I și un referat, elaborat de către student, pe o temă didactică sau educațională, la alegere. Portofoliul didactic pentru finalizarea nivelului II de studii psihopedagogice cuprinde portofoliile disciplinelor din Planul de învățământ pentru nivelul II și un proiect didactic sau educațional

Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obținerea Certificatului de absolvire corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit:

 1. absolvenții învățământului superior care au finalizat cu diplomă una dintre categoriile de studii prevăzute la art. 5, alineatul 2, au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30 de credite și au promovat examenul de absolvire al programului, corespunzător nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obțin Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică – nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar și general obligatoriu;
 2. absolvenții învățământului superior care au finalizat cu diplomă una dintre categoriile de studii prevăzute la art. 5, alineatul 3, care au finalizat programul de formare psihopedagogică, corespunzător a 60 de credite și au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obțin Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică – nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice la toate nivelurile sistemului național de învățământ preuniversitar.

Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română şi limba engleză, cu situaţia şcolară a absolventului programului de formare psihopedagogică.