Forma, durata studiilor şi specializările sunt în concordanţă cu Declaraţia de la Bologna:

STUDII DE LICENŢĂ

  1. Domeniul Finante, Specializarea Finanțe și Bănci – învăţământ cu frecvență, 3 ani, 180 credite
  2. Domeniul Contabilitate, Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune – învăţământ cu frecvență, 3 ani, 180 credite
  3. Marketing – învăţământ cu frecvență, 3 ani, 180 credite
  4. Informatică – învăţământ cu frecvență, 3 ani, 180 credite
    Raport ARACIS privind autorizarea de functionare provizorie a programului de studii universitare de licență – specializarea Informatică martie 2021detalii

PROGRAM MASTER
Management economico-financiar european – 4 semestre, 120 de credite
Raport ARACIS acreditare Master Finanțe | Managementul Economico-Financiar European – detalii

PROGRAM POSTUNIVERSITAR
Management financiar și dezvoltare durabilă – 180 de ore, 15 de credite

CONDUCEREA FACULTĂȚII DE ECONOMIE

Decan: Conf.univ.dr.  Florin Ioan SCORȚESCU
E-mail: florisscortescu@gmail.com

Prodecan: Conf.univ.dr. Carmen Codreanu
E-mail: codrcarmen@yahoo.com

Secretar șef: Carmen Rachieru 
E-mail: upaeconomie@yahoo.com
CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Prof. univ. dr. Alexandru Trifu – Director Departament
E-mail: trifu.alex@gmail.com
Conf. univ. dr. Virgil Constantin Fătu- membru consiliu departament
Conf. univ. dr. Iuliana Marina Malanca- membru consiliu departament

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ECONOMIE

1. Prof. univ. dr. Alexandru Trifu
2. Conf. univ. dr. Florin Ioan Scorțescu
3. Conf. univ. dr. Mariana Carmen Codreanu
4. Profir Bogdan – student
5. Butucel Claudiu – masterand

Cadre didactice:
Conf. univ. dr. Florin Ioan Scorțescu – Decan al Facultății de Economie
Conf. univ. dr. Carmen Codreanu – Prodecan al Facultății de Economie
Prof. univ. dr. Alexandru Trifu – Director Departament
Prof. univ. dr. Gheorghe Scorțescu
Prof. univ. dr. Moise Cindea
Conf. univ. dr. Virgil Fătu
Conf. univ. dr. Daniela Gîfu
Conf. univ. dr. Iuliana Malanca
Lect. univ. dr. Anca Bujor
Lect. univ. dr. Liliana Cojocaru
Lect. univ. dr. Gheorghe Florea
Lect. univ. dr. Gabriela Sandu
Lect. univ. dr. Doina Guriță
Prof. univ. dr. Rodica Boier (asociat)
Lect. univ. dr. Radu Tașcă (asociat)
Ec. dr. ing. Petronela Mateescu (asociat).

Prezentarea facultăţii

Programele de studiu oferite de Facultatea de Economie în cadrul celor trei specializări: Finanţe și Bănci, Contabilitate şi Informatică de gestiune, Marketing și Informatică, precum şi la programul de master reacreditat în anul 2022 – Management economico-financiar european – fundamentat cu multă grijă pentru a furniza studenţilor şi masteranzilor cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru construirea unor cariere fructuoase, de succes, în domeniile economice, dar şi ale celor conexe.

Ne străduim să atingem aceste deziderate într-un mod în care să îmbinăm realizarea satisfacţiei personale a celor ce urmează cursurile facultăţii noastre cu cele generale ale Universităţii ,,Petre Andrei” din Iaşi şi ale valorosului său corp profesoral. Concret, dorim să îmbinăm aspectele de ordin teoretic cu cele ale aplicaţiilor practice, astfel încât absolvenţii noştri să fie într-adevăr adaptaţi şi uşor pliabili condiţiilor din economia reală.

Legăturile pe care le-am stabilit cu mediul academic din ţară şi străinătate, dar şi cu cel de afaceri, relaţiile strânse şi benefice cu angajatorii şi instituţiile publice din Iaşi şi Regiunea de dezvoltare Nord-Est, ne ajută substanţial în deschiderea pe care o dorim Facultăţii de Economie, dar şi în elaborarea tematicii fiecărei discipline în concordanţă cu cerinţele actuale ale pieţei.

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi sprijină performanţa academică şi încurajează dezvoltarea personală şi profesională. În fiecare semestru, eforturile şi realizările celor mai buni studenţi sunt răsplătite prin acordarea mai multor tipuri de burse: de merit, „Cum Laude”, pentru activităţi ştiinţifice, de performanţă sau „Gaudeamus”. De asemenea, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi îşi propune să asigure şanse egale de promovare şi avansare în carieră pentru toţi studenţii săi. În acest sens, studenţii cu probleme sociale sau medicale deosebite sunt încurajaţi să îşi continue studiile prin oferirea unor burse sociale, materializate prin scutiri sau deduceri de la plata taxelor şcolare.