STUDII DE LICENTA – ADMITERE 2023/2024

Pagina1 din5
Finalizarea înscrierii online constă în depunerea documentelor în original la secretariat până la data de 15 iulie 2023 (pentru prima sesiune de admitere), respectiv 28 septembrie 2023 (penru candidații înscriși în a doua sesiune). Dacă candidații nu depun documentele în original până la termenul menționat, locurile astfel eliberate vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere sau sunt scoase la concurs într-o nouă sesiune.

I.1 Date personale ale studentului cu cetăţenie română/străină

Domiciliul stabil:
Adresa:
Actul de identitate: B.I / C.I / Pasaport
Situatie speciala medicala:
I.3.a Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu) Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu

Optiunea - 1

Optiunea - 1

Facultatea / Specializarea / Forma de învăţământ pe care doriţi să o urmaţi

Optiunea - 2

Optiunea - 2

Facultatea / Specializarea / Forma de învăţământ pe care doriţi să o urmaţi

Optiunea - 3

Optiunea - 3

Facultatea / Specializarea / Forma de învăţământ pe care doriţi să o urmaţi

Trebuie încărcate copii lizibile în format digital după:
- diploma de bacalaureat şi foaia matricolǎ (absolvenţii care au susţinut examenul de bacalaureat în anul 2022 pot prezenta, în locul diplomei, adeverinţa eliberatǎ de liceu, în care se precizează media generală obţinută la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că diploma nu a fost încă eliberată);
- certificatul de naștere;
- certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui) sau alte documente care atestă schimbarea numelui – dacă e cazul;
- buletin sau C.I.;
- adeverinţa medicală tip eliberatǎ de cabinetele medicale sau medicul de familie.

Achita taxa de inscriere (APASA AICI)

Notă: Taxa de înscriere este de 250 lei pentru admiterea la studii de licență și de 350 lei pentru masterat.
Plata trebuie făcută pe numele candidatului pentru ca înscrierea să fie validă. Sunt scutiți de taxă de înscriere copiii cadrelor didactice aflate în activitate, candidații orfani de ambii părinți, candidații care provin din casele de copii sau din plasament familial (în astfel de cazuri, la rubrica „Încărcare documente” adăugați și documentele care dovedesc apartenența la o categorie scutită de taxă).
În cazul în care un candidat se retrage sau nu este admis, suma aferentă taxei de înscriere nu se restituie.

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că documentele depuse online sunt autentice și corespund originalelor. De asemenea, am luat la cunoștință că pentru ocuparea efectivă a unui loc va trebui să depun la decanat dosarul complet de admitere, cu actele în original solicitate.