Universitatea ”Petre Andrei” din Iași scoate la concurs, conform calendarului mai jos prezentat, un (1) post de  Director General Administrativ la Direcția General Administrativă.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice:

– absolvent(ă) studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul „Științe Economice” sau „Științe Administrative”;

– absolvent(ă) studii superioare de lungă durată sau master, cu diplomă în domeniul „Științe Economice” sau „Științe Administrative”;

– vechime într-o funcție de conducere de minim 5 ani.

 

Aptitudini și abilități:

– competențe manageriale: analiză, sinteză, monitorizare, planificare, diagnoză;

– cunoașterea cel puțin a unei limbi străine, nivel mediu;

– cunoștințe de operare PC: Microsoft Office (Word, Access, Excel), navigare Internet și Outlook Expres;

– gândire analitică și sintetică, persoană comunicativă, organizată, responsabilă, obișnuită să lucreze cu deadline-uri stricte, rezistență la stres, spirit de echipă;

– adaptare dinamică la sarcini de lucru.

Tematica:

 1. Învățământul superior;
 2. Finanțarea universităților;
 3. Relații de muncă;
 4. Codul controlului intern/managerial;
 5. Organizarea evidenței tehnico-operative a bunurilor materiale;
 6. Organizarea inventarierii bunurilor;
 7. Stabilirea recuperării pagubelor;
 8. Procedurile de transmitere fără plată și valorificare a bunurilor instituției;
 9. Urmărirea curentă privind starea tehnică a construcțiilor;
 10. Recepția finală a lucrărilor de construcții și instalații;
 11. Evaluarea și selecția obiectivelor de investiții;
 12. Stabilirea criteriilor de atribuire a contractelor de achiziții publice;
 13. Controlul financiar preventiv propriu.

 

Bibliografia:

 1. Carta Universitații „Petre Andrei” din Iași;

http://www.upa.ro/wp-content/uploads/2017/12/Carta-UPA-din-Iasi_28_09_2017.pdf

 1. Legea nr. 1/2011- Legea Educației Naționale (cu modificările și completările ulterioare);
 2. Codul muncii (Legea nr. 53/2003) – Republicare (cu modificările și completările ulterioare);
 3. Ordonanța de urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației (cu modificările și completările ulterioare);
 4. Ordinul nr. 923/11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu – Republicare (cu modificările și completările ulterioare);
 5. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern-Republicare (cu modificările și completările ulterioare);
 6. Legea nr. 82/l991 a contabilității – Republicare (cu modificările și completările ulterioare);
 7. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncii cu modificările și completările ulterioare); 

Fişa postului – Director General Administrativ

Candidaţii vor depune un dosar de plastic, cu şină, completat conform modelului:

DOSAR DE CONCURS

 

Candidat (Nume şi prenume) …….

Lista actelor aflate, în ordine, la înscriere, în dosarul de concurs al candidatului:

 1. Opis;
 2. Cerere de înscriere la concurs adresată domnului Rector al Universității ”Petre Andrei” din Iași, însoțită de declarația  cadidatului  conform   295 alin.(4)  din Legea nr. 1 din 2011 a Educației Naționale;
 3. Scrisoare de intenție;
 4. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 5. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documente cate atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
 6. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 7. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă în original care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 8. Adeverinţă în original care să ateste vechimea într-o funcție de conducere, într-o instituție bugetară, de minim 5 ani;
 9. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care adepus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 10. Adeverinţă medicală în original care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Aceasta va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 11. Curriculum vitae în format european;
 12. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele prevăzute la pct. 3, 4, 5, 6, 7, 10 şi 11 vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Concursul constă în:

 • probă scrisă – 12.06.2019, ora 13.00;
 • interviu – 19.06.2019, ora 13.00.

 

Dosarele de concurs se depun până la data de 04.06.2019, ora 1500, la Direcţia Resurse Umane, Birou Personal.

Relaţii suplimentare la telefonul: 0232/214.858, E-mail: office@upa.ro, web: www.upa.ro

Rector,

Prof.univ.dr. Sorin BOCANCEA