Comunitatea academică a Universității „Petre Andrei” din Iași este profund îndurerată de trecerea la cele veșnice a Prof.univ.dr. Mihai Gheorghe, membru fondator al Fundației Academice Petre Andrei din Iași.

Cu sufletele cernite, transmitem condoleanțe familiei îndoliate și regrete eterne pentru pierderea suferită.
Veșnică recunoștință!

Odihnească-se în Pace!

Președinte                                                                                              Rector

Prof.univ.dr. Doru Tompea                                                             Prof.univ.dr Sorin Bocancea

*************************************************************

Am privilegiul de a vă vorbi despre personalitatea ştiinţifică şi despre opera filosofică şi juridică a Domnului Prof. Univ. Dr. Gheorghe MIHAI, reputat profesor al mai multor universităţi din România, între care şi Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi.

În condiţiile în care accentul în educaţie cade astăzi, ca o consecinţă firească a modificărilor culturale, pe multidisciplinaritate şi pe inovaţie, suntem mândri să aducem cuvinte de apreciere domnului profesor universitar Gheorghe MIHAI, ale cărui realizări cultural – educative se disting printr-o abordare complexă, filosofico-juridică a unor probleme de actualitate, cercetările ştiinţifice ale domnului profesor constituind de nenumărate ori premiere pe plan naţional.

Domnul Gheorghe MIHAI s-a născut în pitorescul Sculeni, judeţul Iaşi, pe 1 septembrie 1939. Şi-a realizat studiile preuniversitare şi universitare în Iaşi, iar pe cele post-universitare în colaborare cu Iaşi şi Bucureşti. Licenţiat şi doctor în două domenii umaniste complementare – filosofie şi drept – domnul Gheorghe MIHAI se îndreaptă, în mod firesc, spre cariera universitară. Aceasta cuprinde o multitudine de colaborări cu universităţi din întreaga ţară şi este însoţită constant de o activitate publicistică intensă pe plan naţional şi internaţional. În prezent, pe lângă statutul de membru al diferitelor asociaţii culturale, domnul Gheorghe MIHAI îşi continuă cu pasiune activitatea la catedră, unde are meritul de a coordona doctorate ambele domenii amintite, filosofie şi drept. Menţionăm că în prezent domnul Gheorghe MIHAI este Membru de onoare al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” din Iaşi.

Formaţia intelectuală a domnului Gheorghe MIHAI este multidimensională. Absolvent al reputatului Liceu nr. 1 (fosta Academie Mihăileană) şi dublu licenţiat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, domnul Gheorghe MIHAI are meritul de a-şi fi obţinut licenţa în filosofie contemporană în 1962 sub îndrumarea reputatului şi regretatului logician Petre Botezatu şi licenţa în drept sub coordonarea faimosului profesor H. Braunstein. Studiile postuniversitare şi le-a continuat la Universitatea din Bucureşti, unde a fost îndrumat de regretatul academician Athanasie Joja, după decesul căruia a revenit sub îndrumarea lui Petre Botezatu, la Iaşi, pentru a susţine teza de doctorat privind psiho-logica argumentării. Teza de doctorat în drept, susţinută în 1999 sub conducerea reputatului profesor Gheorghe Boboş, are ca temă interpretarea juridică. Ambele teze au fost publicate în edituri centrale.

Activitatea didactică a domnului profesor Gheorghe MIHAI s-a desfăşurat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la Institutul Politehnic din Iaşi, la Universitatea de Vest din Timişoara, la Şcoala de înalte Studii Europene din Timişoara, iar, ca profesor asociat, la Universitatea de stat „Ştefan cel Mare” din Suceava, la Universitatea de stat „Petru Maior” din Târgul Mureş, la Universitatea de stat „Eftimie Murgu” din Reşiţa, la Universitatea „Banatul” din Timişoara” şi la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, aici activând între anii 1991 şi 1996. Ca asistent, domnul Gheorghe MIHAI a format specialişti în domeniile filosofie, metodologie, logică generală, istoria religiilor, ca lector în logică juridică, filosofie generală, axilogie, praxeologie, în caitate de conferenţiar titular retorică juridică, filosofia dreptului, teoria argumentării, axiologie, iar ca profesor titular în principal teoria dreptului, logică juridică, retorică juridică şi filosofia dreptului. În calitate de profesor, domnul Gheorghe MIHAI a demonstrat calităţi pedagogice precum preocuparea pentru metode didactice actuale, pentru calitatea informaţiei şi pentru rezultate competitive. Domeniul didactic se împleteşte cu cel publicistic prin numeroasele prelegeri pe care Gheorghe MIHAI le oferă tiparului pentru a sprijini activitatea formativă a studenţilor, dar şi a juriştilor, în domenii precum logica şi retorica juridică, filosofiei dreptului etc. De asemenea, domeniul didactic se împleteşte şi cu domeniul de cercetare, deoarece domnul Gheorghe MIHAI a fost conducător de doctorat în filosofie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi este conducător de doctorat în drept la Universitatea de Vest din Timişoara din anul 2005.

Activitatea ştiinţifică a domnului Gheorghe MIHAI atrage atenţia o dată prin volumul extraordinar – partciparea la sute de sesiuni ştiinţifice locale, regionale, naţionale şi internaţionale, publicarea a peste 31 de cărţi în ţară şi în străinătate, a peste 150 de studii şi articole se specialitate în reviste naţionale şi internaţionale, şi a doua oară prin originalitate. Împreună cu profesorul L. Dogaru, autorul publică în străinătate cartea Leçons sur la theorie du droit, prima lucrare românească de teoria dreptului care apare în occidentul european după 70 de ani de tăcere, carte care nu s-a difuzat pe piaţa românească. Domnul Mihai Gheorghe este autorul primei cărţi după 1977 cu tilul de Retorică juridică, publicată în 1997, primei cărţi cu titlul de Logică juridicăîn România secolului XX, publicată în 1982, primei cărţi cu titlul de Filosofia dreptuluiîn România de după 1989, publicată în 1993. „O definiţie a dreptului este imposibilă”, afirmă autorul în această carte. „Democraţia, Justiţia, Omul, Libertatea sunt constrânse la exigenţele formalismului juridic şi cad adeseori în confuzie din pricină că ele se raportează, în fond, la Drept şi nu la drept”, continuă autorul. Domnului Gheorghe MIHAI îi datorăm şi prima monografie despre interpretarea juridică în România, monografie apărută în anul 2000. Acelaşi autor realizează separarea teoriei dreptului de teoria statului prin lucrarea Fundamentele dreptului, lucrare cu şase volume, apărută în perioada 2002 – 2009. Autorul a promovat reconsiderarea problematicii teoriei dreptului în cartea Introducere în teoria dreptului,  lucrare care reprezintă o sinteză cu caracter didactic ce oferă o regândire structurală a materiei de învăţământ, cu o serie de elemente noi: teoria morfologiei dreptului pozitiv român, teoria probării drepturilor subiective ş.a. pentru prima oară în România, Gheorghe MIHAI propune o teorie a dreptului obiectiv (în 2003), o teorie a drepturilor subiective (2004), o teorie a probării în dreptul pozitiv (2008), în volumele II, IV, V şi VI din lucrarea Fundamentele dreptului.

Activitatea ştiinţifică a domnului Gheorghe MIHAI cuprinde şi coordonarea de structuri profesional – ştiinţifice. În acest sens meţionăm următoarele funcţii ale domnului Gheorghe MIHAI: Editor – coordonator al revistelor „Ethos” şi „Dike” din Iaşi, „Jurisprudenţa” din Timişoara, Director al bianuarului Romanian Review of Philophy of Law and Social Philosophy, Fondator şi Cancelar al Central European Academy of Sciences and Art, Director general al Centrului de Studii Juridice din Timişoara, funcţie pe care o deţine din 2003, împreună cu funcţia Secretar General al Filialei din România a asociaţiei Internaţionale de Teoria şi Filosofia Dreptului, din 2006. De asemenea, domnul Gheorghe MIHAI este membru în Comisia de drept şi ştiinţe administrative în cadrul CNEEA, expert evaluator în CNCSIS în Teoria dreptului, Drept constituţional comparat şi Drept umanitar, membru în boardul a trei congrese internaţionale de drept şi admistraţie publică, secretar ştiinţific SCRIFS al Filialei Academiei Române din Iaşi, în cadrul căreia a organizat 20 de sesiuni ştiinţifice şi a editat volume cu lucrările prezentate sub titulatura Probleme de istoria şi filosofia ştiinţei, secretar ştiinţific SCRFS al Filialei Academiei Române din Timişoara, membru al Asociaţiei internaţionale de teoria şi filosofia dreptului, membru de onoare al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei. Nu în ultimul rând, menţionăm calitatea sa de membru al societăţii „Rosmini” din Durham, al Societăţii academice Daco – România, de Senator de onoare al Universităţii de Vest din Timişoara şi  de Fondator al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” din Iaşi.

Profesorul Gheorghe MIHAI este editor coordonator, redactor şef  şi membru în colegii de redacţie ale multor reviste de specialitate, remarcându-se totodată prin experiența sa editorială:Editor-coordonator al revistei de cultură juridică „Dike” – Iaşi, 1988-1990; Redactor-şef al revistei „Ethos”, Iaşi, 1990-1992; Redactor-coordonator al revistei „Jurisprudentia”, Timişoara, 1993-2000, apoi membru în comitetul de redacţie al aceleiaşi reviste.

În anul 1989, după revoluţie,  a fost printre fondatorii Societăţii Culturale “Ethos” şi  a revistei culturale cu acelaşi nume. A fost fermentul care a generat instituţia fondatoare a Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi, respective FAPA, fiind printre cei 23 de fondatori. În perioada 1991-1996 ProfesorulMIHAI a avut statutul de cadru didactic asociat la Facultatea de Drept, predând discipline precum: retorică juridică, filosofia dreptului, logică juridică. Prezența sa în amfiteatrele Universității a fost mereu un prilej de încântare pentru studenți și un motiv de mândrie pentru instituție, care s-a simțit efectiv privilegiată în raport cu alte universități ce au solicitat colaborarea Domnului Gheorghe MIHAI. Fără activitatea profesorului MIHAI Gheorghe din perioada 1990-1996 universitatea noastră  nu avea destinul instituţional pe care l-a avut.

Observăm impresionaţi cum activitatea profesională a domnului profesor Gheorghe MIHAI este în continuare în plin progres, după cum o dovedesc cele mai recente realizări ale sale şi după cum o dovedeşte faptul că este în continuare prezent la catedră, neîncetând să-şi împărtăşească timpul şi cunoştinţele pentru a forma noi talente. Cariera sa stă sub semnul educaţiei, iar prima caracteristă a educaţiei este continuitatea, necesitatea permanentă a perfecţionării. Pentru activitatea sa didactică şi de cercetare ştiinţifică prezentă şi viitoare, se cuvine să îi fim recunoscători pentru meritele sale incontestabile care au contribuit şi contribuie în continuare la progresul cultural şi să ne arătăm această recunoştinţă oferindu-i titlu de Doctor Honoris Causa.

Prof.univ.dr. Doru Tompea