TAXA DE STUDII
2500 LEI NIVELUL I
2500 LEI NIVELUL II

Stabilită anual de consiliul de administrație, reprezentând contravaloarea activităţilor programului de formare psihopedagogică.
Taxa se plăteşte la casieria universităţii în rate, conform termenelor prevăzute în contract. Disciplinele promovate pe parcursul studiilor universitare cu credite obţinute anterior în cadrul programului de formare psihopedagogică, se recunosc, conform principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu, pe baza foii matricole şi a unei cereri adresate conducerii departamentului.