PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT AL PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

 Planurile de învățământ ale Programului de formare psihopedagogică pentru nivelul I, respectiv nivelul II, de certificare pentru profesia didactică sunt prezentate în anexele  Metodologiei.

Plan de învăţământ
Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite, Nivelul I (iniţial), Postuniversitar – monospecializare – document format word

Plan de învăţământ
Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite, Nivelul I (iniţial), Postuniversitar – dublă specializare – document format word

Curriculum-nucleu
Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) – document format word
Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) – document format word

Plan de învăţământ
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite de extensie Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică
– absolvenţi de studii universitare – document format word 

Programul de studii psihopedagogice (de aprofundare) de 30 credite transferabile (de extensie), necesare acumulării pachetului de 60 de credite, corespunzător nivelurilor I, respectiv II, se desfășoară conform Planului de învățământ prezentat în anexele acestei Metodologii. Programul poate fi urmat de către absolvenții unui program de studiu, conform art. 5, alineatul 3, care au obținut certificarea pentru profesia didactică de nivel I, pe parcursul sau după finalizarea studiilor.

Regulament examen absolvire D.P.P.D. – detalii aici 
Regulament examinare D.P.P.D. – detalii aici
Regulament Practica Pedagogica – detalii aici 

EXAMEN DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE

Nivelul I

Realizarea unui Portofoliu didactic care să aibă următoarea componență:

1) Fișa de caracterizarea psihopedagogică pentru doi elevi, cu valorificarea cunoștintelor dobândite în cadrul disciplinei Psihologia Educației și la activitățile de observare a elevilor din cadrul Practicii pedagogice.

2) Proiect de activitate didactică – studenții vor elabora un proiect de activitate didactică la disciplina de specialitate, prin valorificarea unor concepte fundamentale și operaționale, dobândite la disciplinele Pedagogie, Didactica specialității, Disciplina opțională, Practica pedagogică. Activitatea de proiectare curriculară se va realiza cu respectarea cerințelor, în contextul specific al fiecărei discipline de învățământ (lecție mixtă, activitate de laborator etc.).

3) Intocmirea unui raport de autoevaluare a activității în contextul practicii didactice.

 

Nivelul II
Realizarea unui Portofoliu didactic cu următoarea componență:

 1. Proiect didactic pentru un tip de lecție, cu reflectarea cunoștințelor acumulate în cadrul disciplinelor Didactica specialității și Practica pedagogică (Bibliografie selectivă recomandată).
 2. Eseu pe o temă specifică disciplinelor pedagogice studiate de către absolvent, prin care se va evidenția un aspect important în raport cu lecția ilustrată prin intermediul proiectului didactic (5-10 pagini, scop, problematică, concluzii, bibliografie).
 3. Eseu pe o temă specifică disciplinelor socio-psihologice, care să analizeze aspecte cu caracter psihologic și social considerate a asigura eficiența activităților de învățare descrise în proiectul de lecție.

Proiectele vor fi notate, nota minimă acceptată fiind 7 (şapte). Candidaţii pot adăuga şi alte materiale pe care le consideră reprezentative pentru activitatea desfăşurată şi pentru competenţele dobândite în cadrul programului de studii psihopedagogice, dar fără a se depăşi numărul maxim de 50 de pagini.

Decizia 7 / 26.01.2021 – Aprobarea componenței Comisiilor de examinare pentru programul DPDP, nivel 1, din sesiunea iulie 2021 – detalii

Examenul de absolvire constă în:

 1. a) verificarea şi evaluarea Portofoliului de către comisia de examen;
 2. b) susţinerea Portofoliului în faţa comisiei de examen.

Pentru promovarea examenului de absolvire se acordă 5 credite.

Planificarea probei de susţinere a Portofoliului didactic se aduce la cunoştinţa studenţilor prin afişare la avizierul D.P.P.D., precum şi pe site-ul D.P.P.D.

CERTIFICAREA COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obținerea Certificatului de absolvire corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit:

 1. absolvenții învățământului superior care au finalizat cu diplomă una dintre categoriile de studii prevăzute la art. 5, alineatul 2, au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30 de credite și au promovat examenul de absolvire al programului, corespunzător nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obțin Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică – nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar și general obligatoriu;
 2. absolvenții învățământului superior care au finalizat cu diplomă una dintre categoriile de studii prevăzute la art. 5, alineatul 3, care au finalizat programul de formare psihopedagogică, corespunzător a 60 de credite și au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obțin Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică – nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice la toate nivelurile sistemului național de învățământ preuniversitar.
 3. Cerificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română și în limba engleză, cu situația școlară a absolventului.
 4. Absolvenții care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverință, eliberată de către Universitatea „Petre Andrei” din Iași, care va specifica disciplinele promovate.
 5. Absolvenții care au promovat examenele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverință de absolvire, valabilă până la eliberarea Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, dar nu mai mult de 12 luni.
 6. Studenții D.P.P.D. pot solicita reexaminarea cu scop de mărire a notei, conform RegulamentuluiP.P.D. și al Universității „Petre Andrei” din Iași.
 7. Pot obţine Certificat de absolvire numai studenţii care au promovat toate disciplinele incluse în curricula programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică. Parcurgerea parţială a Planului de învăţământ nu conferă dreptul eliberării Certificatului de absolvire.
 8. Certificarea nivelului I de formare psihopedagogică acordă, în urma obținerii unui număr minim de 30 credite transferabile, conform Planului de învățământ prevăzut în cadrul acestei Metodologii, astfel: 18 credite – corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală; 12 credite – corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică și practica pedagogică de specialitate.
 9. În cazul studiilor universitare de licență cu dublă specializare, numărul minim de credite necesar obținerii nivelului I de certificare, pentru profesia didactică, este de 35 credite, conform Planului de învățământ prezentat în anexele acestei Metodologii, credite care rezultă din însumarea a 5 credite corespunzătoare Didacticii celei de a doua specializări. Aceste 5 credite nu se cumulează în pachetul de 60 credite corespunzătoare nivelului II de certificare.

Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obținerii unui număr minim de 60 credite transferabile, prin cumularea celor 30 credite de la nivelul I, cu cele 30 credite de la nivelul II, după cum urmează: a. 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală; b. 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică și practică de specialitate (monospecializare) sau 17 credite (dublă specializare); c. 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice; d. 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice și practice de specialitate; e. 10 credite corespunzătoare celor două discipline opționale.