Regulament ADMITERE  D.P.P.D 
detalii aici

 1. Se pot înscrie pentru concursul de admitere al programului de formare psihopedagogică absolvenții studiilor universitare.
 2. Admiterea la programele de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică pentru funcțiile didactice din învățământul antepreșcolar, preșcolar, general obligatoriu și la toate nivelurile învățământului preuniversitar se organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea „Petre Andrei” din Iași, departament de specialitate cu profil psiho-pedagogic înființat în condițiile legii.
 3. Admiterea candidaților la programele de formare psihopedagogică se face, potrivit Procedurii de admitere a D.P.P.D. aprobată de Consiliul D.P.P.D. și de către Senatul Universității, pe baza susținerii unui interviu, luându-se în considerare următoarele aspecte:
 • informarea studenților cu privire la oferta de formare: scopul, condițiile de acces, formele de organizare, conținutul, durata studiilor și modul de finalizare;
 • intervievarea candidaților va viza: gradul de motivație pentru această opțiune, natura și gradul interesului pentru a urma acest program de formare psihopedagogică;
 • Interviul se finalizează prin calificativul ADMIS/RESPINS. La interviu, probă orală, nu se admit contestații. Interviul se susţine în limba în care se desfăşoară procesul de învăţământ, aceeaşi pentru care a fost acreditat programul de formare psihopedagogică.
 • afișarea listei cu studenții care au fost admiși la interviu la avizierul și pe site-ul D.P.P.D.;
 • încheierea actului adițional la Contractul de studii al studenților.
 • Absolvenții liceelor pedagogice și colegiilor universitare de institutori pot urma programul de formare psihopedagogică de nivel II, dacă au absolvit studii universitare de licență și urmează sau au absolvit un program de studii universitare de master.
 • Absolvenților liceelor pedagogice și colegiilor universitare de institutori, instituţiile de învăţământ superior le certifică competenţele de nivel II pentru profesia didactică, după acumularea a minimum 30 de credite transferabile prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică de nivel II.
 • În cazul absolvenților, înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel I se realizează în regim postuniversitar și este condiționată de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii: studii universitare de licență; studii universitare de master; studii universitare de lungă durată; programe postuniversitare, cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de master; programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări; studii universitare de scurtă durată.
 • Pentru înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică de nivel II, condiția este de absolvire a programului de formare psihopedagogică de nivel I, precum și de absovire cu diplomă a: studiilor universitare de master; studiilor universitare de lungă durată; programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de master; programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea studiilor universitare de lungă durată.