În temeiul prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universității ”Petre Andrei” din Iași, prin Hotărârea Senatului nr. 48 / 28.05.2020, instituția de învățământ superior, a înființat Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D).

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3850/2 mai 2017 privind aprobarea Metodologie-cadru de organizare a Programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământul superior acreditate, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5658/30 septembrie 2020 privind lista instituțiilor de învățământ superior care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2020-2021,

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași prin D.P.P.D., ofertează Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (Nivelul I și II). Acesta va fi organizat în regim postuniversitar, cu frecvență, va avea o durată de 1 an universitar și va fi destinat absolvenților cu diplomă de studii universitare de licență respectiv master/ alte categorii de studii, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programul de formare psihopedagogică, la forma de învăţământ cu frecvenţă, absolvenţii studiilor universitare. Condițiile de înscriere sunt stabilite conform Ordinului MEN 4129/16.07.2018, vezi link: http://www.ub.ro/dppd/files/DPPD/Formare_initiala/OMEN_4129_16.07.2018.pdf

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN REGIMUL CURSURILOR POSTUNIVERSITARE SE REALIZEAZĂ SUB FORMĂ DE MODULE ŞI SE ORGANIZEAZĂ (ÎN TIMPUL SĂPTĂMÂNII) ÎN PERIOADA 1 NOIEMBRIE 2020 – 15 IUNIE 2020.

CONDUCERE D.P.P.D

Lect. univ. dr. Marta VICOL –  Director D.P.P.D

Consiliul D.P.P.D – detalii aici
Conf. univ. dr. Georgiana CORCACI  – cadru didactic titular  1
Lect. univ. dr. Cristina Elena Stărică – cadru didactic titular 2

DOCUMENTE UTILE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE D.P.P.D – detalii aici
METODOLOGIA DE ORGANIZARE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂdetalii aici
Plan Strategic de dezvoltare D.P.P.D 2020 – 2024 – detalii aici
Plan Operațional D.P.P.D 2020 – 2021 – detalii aici
Codul Etic D.P.P.D – detalii aici