ORGANIZAREA PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

 Organizarea programului de formare psihopedagogică în cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași urmărește certificarea competențelor specifice pentru profesia didactică în aria curriculară a disciplinelor din domeniile existente în cadrul Universității și a Facultățiide Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială.

 1. Certificarea competențelor pentru profesia didactică se poate obține la două niveluri, respectiv:
  1. nivelul I (inițial), care acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar și general obligatoriu, cu condiția acumulării unui minimum de 30 credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;
  2. nivelul II (aprofundare), care acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile învățământului preuniversitar, cu satisfacerea cumulativă a două condiții:
   • acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică, obținute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I, cu cele 30 de credite de la nivelul II;
   • absolvirea uneia dintre următoarele categorii de studii: studii universitare de master; studii universitare de lungă durată; program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite; program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.
 2. Programele de formare psihopedagogică sunt organizate la forma de învățământ cu frecvență, în sistemul creditelor de studii transferabile.
 3. Obținerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaștere, echivalare și acumulare a creditelor de studiu.

Universitatea „Petre Andrei” din Iași organizează programe de formare psihopedagogică, în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, în condițiile stabilite prin intemediul Metodologiei.