STUDII DE LICENŢĂ

STUDII DE LICENŢĂ

Specializare: Asistenţă Socială

 • învăţământ de zi, 3 ani, 180 credite

Module de specializare în ASISTENŢĂ SOCIALĂ:

 • Consiliere antidrog
 • Consiliere prin probaţiune
 • Politici sociale de susţinere a familiei şi copilului – Servicii sociale comunitare

*** Specializarea de Sociologie a intrat în lichidare începând cu anul universitar 2011-2012, conform adresei 758/23.06.2011. Detalii

CURS DE FORMARE CONTINUĂ

 • Formare continuă în psihopedagogie specială I – 89 ore, 25 credite profesionale
 • Acreditat FAPA de către CNFP, cu sprijinul experților UPA din Iași

Conducerea facultăţii.

Decan: Prof.univ.dr. Cristina Maria STOICA
E-mail: stoicacristinamaria@yahoo.com

Prodecan: Lect.univ.dr. Ana Maria LĂZĂRESCU

Prezentarea facultăţii

Facultatea de Asistenţă Socială şi Sociologie a Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi, înfiinţată prin decizia Biroului Senat din data de 13.02.2008, este una dintre cele mai importante instituţii de învățământ superior din Regiunea Nord-Est, care are ca misiune formarea profesională iniţială şi continuă a specialiştilor din domeniul asistenţei sociale şi sociologiei, contribuind – de aproape douăzeci de ani – la consolidarea statutului şi rolului acestor profesii, menite să răspundă, prin strategii inovatoare, la complexitatea problemelor sociale specifice unei societăţi în continuă schimbare.

Programele de formare profesională oferite de Facultatea de Asistenţă Socială şi Sociologie se centrează pe formarea competenţelor viitorilor specialişti prin articularea continuă a teoriei cu practica de specialitate, îndeplinind astfel o exigenţă definitorie a profesionalizării actuale în domeniul social.

Având menirea de a contribui la creşterea bunăstării individuale şi comunitare, a gradului de incluziune socială a categoriilor aflate în situaţii de risc, profesionistul în asistenţa socială îşi asumă, pe piaţa muncii, roluri şi poziţii specifice: consilier (pentru indivizi, familii, grupuri), consultant, formator, analist şi planificator al politicilor sociale, manager de caz, avocat social (pledarea cauzei clientului în faţa diverselor instituţii/advocacy), asigurând expertiză în analiza şi intervenţia socială, în cadrul unor instituţii publice şi non-guvernamentale, precum şi prin liberă practică.

Studenţii care aleg să urmeze cursurile oferite de această Universitate au la dispoziţie o clădire modernă, cu numeroase facilităţi de studiu: săli de curs dotate conform ultimelor standarde, amfiteatre, laboratoare de specialitate. La acestea se adaugă „Aula Magna”, numeroase birouri şi spaţii de studiu. În clădirea Universităţii, studenţii au acces wireless la Internet, o parte din sălile de curs sunt dotate cu table interactive, iar instituţia deţine şi un sistem pentru realizarea de traduceri simultane. De asemenea, cei care aleg să urmeze cursurile noastre au la dispoziţie o platformă virtuală, unde pot schimba idei pe forum sau îşi pot afla situaţia şcolară.

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi sprijină performanţa academică şi încurajează dezvoltarea personală şi profesională. În fiecare semestru, eforturile şi realizările celor mai buni studenţi sunt răsplătite prin acordarea mai multor tipuri de burse: de merit, „Cum Laude”, pentru activităţi ştiinţifice, de performanţă sau „Gaudeamus”. De asemenea, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi îşi propune să asigure şanse egale de promovare şi avansare în carieră pentru toţi studenţii săi. În acest sens, studenţii cu probleme sociale sau medicale deosebite sunt încurajaţi să îşi continue studiile prin oferirea unor burse sociale, materializate prin scutiri sau deduceri de la plata taxelor şcolare.

Asistenţa Socială vă oferă expertiză şi consultanţă în:

 1. Consiliere familială şi sprijin terapeutic în depăşirea unor situaţii de criză (Direcţia de Asistenţă Socială)
 2. Sprijin pentru persoanele vârstnice (Cămine de Bătrâni)
 3. Prevenirea şi tratarea dependenţilor de drog, alcool şi alte substanţe (Spitalul de Psihiatrie, Centre de Reabilitare Post-Cure, Comunităţi Terapeutice)
 4. Consiliere şcolară (Şcoli gimnaziale, Licee)
 5. Integrare socială şi profesională (Agenţia Judeţeană pentru Ocupare şi Formare Profesională, Centre de Consiliere şi Orientare în Carieră)
 6. Sprijin şi consiliere pentru persoanele cu dizabilităţi mentale sau fizice (Şcoli speciale, ONG-uri) • Sprijinirea şi integrarea persoanelor sau familiilor fără adăpost (Primarie-Birou de Ajutor social, Cantina de Ajutor social etc.)
 7. Sprijin pentru copiii delincvenţi (Centre de Minori) şi adulţii care au săvârşit o infracţiune, corectarea abaterilor de la normele sociale (Penitenciar, Serviciul de Reintegrare şi Supraveghere Socială etc.)
 8. Organizare/convieţuire suport pentru programe de dezvoltare comunitară (ONG, Instituţii Publice)
 9. Ajutor specializat pentru cei săraci, şomeri, tineri proveniţi din casele de copii, copiii străzii etc.
 10. Asistenţă şi protecţie a copiilor din centrele de plasament, asistenţă maternală, adopţie. La tipurile de activităţi şi instituţii menţionate mai sus se pot adăuga şi altele în funcţie de nevoile sociale care pot să apară.