BIROUL DIPLOME

Regulament privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superiordetalii

Program de lucru cu publicul:

Luni – Joi: 10.00-12.00 şi 12.30-14.00 (12.00 – 12.30 –  pauză de masă)
Vineri: 10.00 – 13.00

DATELE DE CONTACT

Șef de birou: Crăița LEAHU

Telefon: 0728.975.136

Fișa absolventului poate fi descărcată de aici.

IMPORTANT!

Pentru absolvenţii din promoţiile mai vechi !

Având în vedere taxele de arhivare a actelor de studii, absolvenţii din promoţiile mai vechi sunt rugaţi să se intereseze, în prealabil, la numărul de telefon afișat, în vederea programării.

ACTIVITĂȚI

Eliberarea diplomelor, a actelor de studii și a duplicatelor actelor de studii.

Taxele, aprobate prin  Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPA nr. 5 din 10 aprilie 2023, pentru anul universitar 2023-2024, se vor achita la Casieria UPA.

 

DOCUMENTELE NECESARE ELIBERĂRII ACTELOR DE STUDII 

 1. Carte de identitate (în original) pentru cetăţenii români sau paşaport (în original) pentru cetăţenii străini.
 2. Certificat de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, daca modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor.
 3. Două fotografii color tip diplomă (3/4 cm) realizate recent. Fotografiile să fie făcute la un centru foto profesional, pe hîrtie fotografică mată (de exmplu, Agfa, Kodak, Konica, Fuji). În fotografie, purtaţi haine deschise la culoare (trebuie să se imprime şi să se vadă bine ştampila). Fotografiile necorespunzătoare nu sunt acceptate!
 4. Procură notarială, în cazul în care actul de studii este ridicat de o altă persoană decât titularul. În acest caz, persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul (vezi detalii refritoare la procură).

În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

 

ATENŢIE!

În procură trebuie menţionate, în mod expres, faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. Se vor mai menţiona:

 1. numele titularului actului de studii, aşa cum apare acesta pe diplomă,
 2. facultatea și specializarea absolvite,
 3. sesiunea examenului promovat (lună, an),
 4. documentele care se solicită de la biroul acte de studii (de exemplu, diplomă de licenţă),
 5. seria şi numărul actelor de identitate ale titularului şi ale împuternicitului acestuia.

La procură se va ataşa o copie a cărţii de identitate a titularului, percum şi a certificatului de căsătorie sau ale altor documente care atestă modificarea numelui, după caz, iar mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură, în original.

Procura nu este necesară în cazul solicitării traducerilor şi/sau al adeverinţelor de confirmare /autenticitate ale actelor de studii.

 

ACTE DE STUDII

 

 1. Suplimentul la diplomă

În conformitate cu O.M.E.C. nr. 4968 din 7.08.2006, absolvenţii care au susţinut examenul de finalizare a studiilor începând cu sesiunea iunie 2006 primesc Suplimentul la Diplomă. Acest supliment se eliberează ca anexă pentru diplomele de: licenţă, master, studii aprofundate, studii postuniversitare. Documentul nou introdus a fost dezvoltat de Comisia Europeană, Consiliul Europei şi UNESCO, fiind redactat bilingv (română/engleză), cu un conţinut bogat de informaţii, precum: domeniul, specializarea, titlul acordat, statutul instituţiei, limba de studiu, nivelul studiilor, cerinţele programului de studii, descrierea programului, sistemul de notare şi clasamentul absolventului în raport cu media minimă şi maximă de promovare a anilor de studii pentru promoţia respectivă, accesul privind continuarea studiilor după promovarea examenului de finalizare. Ultima pagină conţine informaţii privind sistemul naţional de învăţământ şi o diagramă privind sistemul de învăţământ din România, inclusiv o descriere a sistemului de învăţământ superior.

 

 1. Duplicatele actelor de studii

Duplicatele actelor de studii se eliberează numai în cazul pierderii, plastifierii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a acestora.

Acte necesare pentru obţinerea unui duplicat sunt:

 1. Monitorul Oficial al României, Partea a III a– exemplar integral şi original – în care a apărut anunţul pierderii actului (actelor) de studii sau actul de studii în cauză, dacă actul de studii este plastifiat sau deteriorat parţial. În anunţ vor fi menţionate: denumirea actului, numele şi prenumele titularului, aşa cum apar pe actul pierdut, plastifiat sau deteriorat, iniţiala tatălui, anul finalizării studiilor, seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data eliberării acestuia. În cazul în care nu mai deţineţi nici o copie a actului pierdut, puteţi solicita, de la biroul nostru, o adeverinţă cu datele necesare publicării în Monitorul Oficial.
 2. Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la un notar public asupra împrejurărilor în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial, de asemenea în original.
 3. Certificat de naştereîn copie legalizată notarial.
 4. Două fotografii (3/4)color realizate recent, pe hîrtie fotografică mată, de studio foto profesional. În fotografie, solicitantul va purta haine de culori deschise. Fotografiile sunt necesare numai în cazul duplicatului diplomei.
 5. Chitanţăreprezentând taxa pentru eliberarea duplicatului pentru fiecare act de studii pierdut.
 6. Cererede întocmire a duplicatului, adresată rectorului universităţii.

Aceste acte se depun la decanatul facultății absolvite.

 

 • Adeverinţa de confirmare/autenticitate

Aceste adeverinţe nu sînt identice cu adeverinţele de licenţă sau de master obţinute la absolvire. Adeverinţele confirmă studiile urmate, specializarea absolvită şi actele de studii primite de absolvent. Absolvenţii pot primi aceste adeverinţe, la cerere, numai după eliberarea diplomei de studii şi a anexei acesteia.

Adeverinţele de confirmare/autenticitate sunt solicitate de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Studiilor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea vizării actelor de studii sau de către diverse instituţii din străinătate în scopul echivalării actelor de studii.

Aceste adeverinţe se pot elibera doar în limba română. Pentru obţinerea unei astfel de adeverinţe este nevoie de:

 1. Cerere adresată Rectorului universităţii.
 2. Original sau copie legalizată, alb negru, a actelor de studii pentru care se solicită adeverinţa.
 3. Chitanţa de achitare a taxei.

Adeverințele de autenticitate/ confirmare a studiilor nu se eliberează în aceeași zi cu depunerea cererii. Termenul este de 30 zile lucrătoare.

Adeverințele de autenticitate nu se trimit prin poștă.

 

RECUNOAȘTEREA/ECHIVALAREA ACTELOR  DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE

Pentru recunoaşterea/echivalarea actelor de studii în străinătate, absolvenţii sunt rugaţi să contacteze Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (www.cnred.edu.ro) .

RECOMANDĂRI:

Păstraţi în bune condiţii actele de studii!

Nu depuneţi originalele la dosarele de concurs!

Nu plastifiaţi actele de studii!