Rectorul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi este Prof. univ. dr. Sorin Bocancea, confirmat prin ordinul cu nr. 3654/19.03.2020 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării. Rectorul a fost desemnat in baza unui concurs public.

Ordinul poate fi consultat aici.

Plan managerial pentru funcția de Rector 2020-2024, Prof. univ. dr. Sorin BOCANCEA – detalii
Plan Strategic de Dezvoltare Instituțională 2020 – 2024detalii
Plan Operațional al universității pentru anul universitar 2022-2023detalii
Plan Operațional al universității pentru anul universitar 2023-2024detalii

PROGRAM AUDIENȚĂ
LUNI 11:00 – 13:00

Rectorul este conducătorul activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică din cadrul Universităţii.

Rectorul este reprezentantul legal al Universității în relațiile cu terții, realizează conducerea executivă și este ordonatorul de credite al instituției.

Atribuțiile Rectorului

a) realizează managementul și conducerea operativă a Universității, pe baza contractului de management;
b) încheie contractul de management cu Senatul universitar;
c) propune spre aprobare Senatului universitar structura și reglementările de funcționare ale universității;
d) propune spre aprobare Senatului universitar proiectul de buget și raportul privind execuția bugetară;
e) prezintă Senatului universitar, până în prima zi lucrătoare a lunii aprilie a fiecărui an, raportul prevăzut la art. 130 alin. (2) din Legea educației naționale. Senatul universitar validează raportul menționat, în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate. Aceste documente sunt publice;
f) poate convoca Senatul universitar;
g) organizează concursul public pentru selectarea decanilor facultăților și emite deciziile de confirmare a acestora;
h) semnează actele oficiale, diplomele și actele financiar-contabile întocmite și emise de către universitate;
i) emite decizii privind regimul matricol al studenților;
j) aprobă structura și componența Comisiei de etică universitară;
k) propune sancționarea disciplinară a personalului didactic, de cercetare și administrativ din cadrul universității;
l) numește, cu aprobarea Senatului, comisii de analiză pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic, de cercetare și administrativ;
m) emite, în scris, decizii privind angajarea, aplicarea sancțiunilor disciplinare stabilite de către Senat și de către Comisia de etică universitară, modificarea și încetarea raporturilor de muncă ale angajaților Universității;
n) anulează, cu aprobarea Senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară;
o) prezidează Comisia de concurs pentru desemnarea Directorului General Administrativ și îl numește pe acesta pe post, în condițiile legii;
p) urmărește aplicarea prevederilor Regulamentului intern, a Codului de etică și deontologie universitară, precum și a celorlalte decizii interne ale Universității;
q) aprobă atribuțiile personalului didactic și de cercetare, ale personalului didactic și de cercetare auxiliar și nedidactic, stabilite în fișa individuală a postului;
r) îndeplinește alte atribuții stabilite de Senatul universitar, în conformitate cu contractul de management, Carta universitară și legislația în vigoare;
s) în aplicarea răspunderii publice, Rectorul are următoarele atribuții:

– prezintă Senatului universitar, în luna martie a fiecărui an, raportul privind starea Universității;
– face publice deciziile sale și pe cele ale Consiliului de Administrație;
– declară anual, pe propria răspundere, capacitatea de școlarizare a Universității, în conformitate cu legea.

Raportul Rectorului 

Anul academic 2022 – detalii
Anul academic 2021
detalii
Anul academic 2020
 – detalii 
Anul academic 2019
detalii 

Anul academic 2018detalii
Anexe Raport Rector 2018
Anexa 4 Activitatea de cercetare – detalii
Insertia absolventilor pe piata muncii – detalii
Raport Comisia de Etica UPA 2017-2018 – detalii

Anul academic 2017detalii