Presedintele Consiliului de Administratie

Prof.univ.dr. Doru TOMPEA

Președintele Consiliului de administrație îndeplinește următoarele atribuții:

a) pregătește, convoacă și prezidează ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului de administrație;

b) invită la ședințele Consiliului persoane din structurile și funcțiile de conducere ale universității sau din afara acesteia, a căror prezență este necesară;

c) asigură comunicarea Consiliului de administrație cu celelalte structuri și funcții de conducere din universitate, precum și cu Fundația Academică ”Petre Andrei”;

d) asigură publicitatea actelor Consiliului de administrație;

e) reprezintă Consiliul de administrație în relațiile cu structurile similare din alte instituții de învățământ superior, din țară și străinătate.

Conform Art. 211 alin.6  din Legea educației naționale nr. 1/2011, “Consiliul de Administrație al universităților particulare este numit de către fondatori”, în cazul Universității „Petre Andrei” din Iași, de către Fundația Academică Petre Andrei. Consiliul de Administrație al universității asigură, conducerea operativă a universității și aplică deciziile strategice ale senatului universitar.

Consiliul de Administrație este alcătuit din Președintele acestuia, domnul  conf. univ. dr. Tudorel Marian Pitulac și următorii membri: prof. univ. dr. Doru Tompea, prof. univ. dr. Antonie-Cristian Bocancea, conf. univ. dr. Diana Viorica Lupu, conf. univ. dr. Florin-Daniel Șandru, conf. univ. dr. Sorin Bocancea și lect.univ.drd. Dan Drugă.

Atribuțiile Consiliului de administrație sunt:

a) stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional;

b) aprobă execuția bugetară și bilanțul anual;

c) aprobă taxele anuale de studii și alte taxe specifice;

d) stabilește criteriile și condițiile de acordare a scutirilor, reducerilor și reeșalonărilor la plata taxelor, precum și cuantumul și modul de aplicare a penalităților de întârziere în situația neachitării la termen a taxelor;

e) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice și de cercetare;

f) avizează propunerile de programe noi de studii și formulează propuneri către senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universității sau care sunt ineficiente academic și financiar;

g) aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele stabilite de fondatori;

h) propune senatului universitar strategii ale universității pe termen lung și mediu și politici pe domenii de interes ale universității;

i) propune senatului participarea universității la structuri asociative, crearea de fundații și de societăți comerciale, în condițiile legii, și aprobă cuantumul de participare la patrimoniul sau capitalul social al structurilor menționate;

i) propune structura și componența Comisiei de etică universitară.

Membrii Consiliului de Administratie:

1. Prof.univ.dr. Doru TOMPEA – Președinte

2. Prof.univ.dr. Sorin BOCANCEA

3. Conf.univ.dr. Teodora-Liliana PRELIPCEAN

4. Prof.univ.dr. Florin-Daniel ȘANDRU

5. Lect. univ. dr. Georgeta CONDUR

Hotărâri: Hotararea nr. 12 / din 25.10.2021 – detalii