Presedintele Senatului

Conf.univ.dr. Tompea Ancuța Daniela

Conf.univ.dr. Tompea Ancuța Daniela

Președintele Senatului universitar îndeplinește următoarele atribuții :

 1. pregăteşte, convoacă şi prezidează şedinţele ordinare şi extraordinare ale Senatului;
 2. invită la şedinţele Senatului pe Rectorul instituţiei, directorul general administrativ, prorectorul / prorectorii, directorii departamentelor şi alte persoane a căror prezenţă este necesară;
 3. propune ordinea de zi a şedinţei Senatului;
 4. semnează hotărârile Senatului şi minutele şedinţelor acestuia;
 5. reprezintă Senatul în raporturile cu conducerea executivă şi administrativă a Universităţii;
 6. încheie, în numele Universităţii, contractul de management cu Rectorul Universităţii;
 7. transmite hotărârile Senatului conducerii executive şi administrative a Universităţii şi urmăreşte modul de îndeplinire a acestora, informând Senatul în mod corespunzător;
 8. la solicitarea şi în numele Senatului, invită la şedinţele Senatului reprezentanţi ai structurilor executive sau administrative ale Universităţii sau transmite acestora interpelări scrise din partea Senatului;
 9. reprezintă Senatul în raporturile acestuia cu organismele similare ale altor instituţii de învăţământ superior, din ţară şi din străinătate, şi încheie cu acestea convenţii şi protocoale de colaborare în domeniul academic;
 10. exprimă poziţia Senatului în mass-media;
 11. coordonează comisiile permanente al Senatului, comisiile ad-hoc ale acestuia şi secretariatul Senatului;
 12. îndeplineşte orice alte activităţi ce-i revin în calitate de reprezentant al Senatului, în limitele competenţelor şi atribuţiunilor acestuia din urma;
 13. propune conferirea titlurilor onorifice.

REGULAMENT FUNCȚIONARE ȘI ORGANIZARE SENATUL UNIVERSITAR UPA DIN IAȘI

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SENATULUI UNIVERSITATII PETRE ANDREI DIN IASI – detalii

ATRIBUȚII ALE SENATULUI

Atribuțiile Senatului Universitar sunt următoarele:

Atribuţiile Senatului Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi sunt cele prevăzute de Legea nr.1/2011 şi de Carta U.P.A.

Senatul garantează libertatea academică şi autonomia universitară.

Senatul elaborează şi adoptă Carta Universitară, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară

Senatul deliberează şi decide în legătură cu structura, organizarea şi funcţionarea universităţii:

 1. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului;
 2. aprobă regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii şi unităţilor aflate în structura sa;
 3. aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la propunerea Rectorului;
 4. aprobă, la propunerea Rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea şi funcţionarea universităţii;
 5. aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
 6. aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii;
 7. aprobă planurile de învăţământ elaborate de facultăţi şi departamente;
 8. aprobă statele de funcţiuni şi de personal didactic;
 9. stabileşte şi aprobă structura anului universitar;
 10. stabileşte şi aprobă criteriile de evaluare a activităţii tuturor categoriilor de personal;
 11. aprobă parteneriatele, consortizările şi fuziunile, participarea la organizaţii europene şi internaţionale, asocierile, crearea de fundaţii şi de societăţi comerciale, precum şi modalităţile în care se derulează acţiunile de cooperare internaţionale ale universităţii;
 12. aprobă modalităţile de colaborare dintre structurile de conducere ale universităţii şi organizaţia sindicală, organizaţia studenţească şi asociaţia absolvenţilor (Alumni);
 13. aprobă acordarea distincţiilor şi titlurilor onorifice;
 14. aprobă acordarea anului sabatic.

COMISII DIDACTICE ALE SENATULUI UNIVERSITAR „PENTRE ANDREI” DIN IAȘI

Comisia pentru probleme social-studențești din cadrul Senatului
Plan operațional 2020 – 2021 –
detalii aici 

Plan Operațional al Comisiei de Strategie și Dezvoltare Instituțională (C.S.D.I) 2020 – 2021
detalii aici

Comisia pentru Activitatea Didactică Senat
detalii aici 

Raport privind activitatea Comisiei pentru Activitatea Didactica din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași – anul universitar 2019 – 2020 
detalii aici 

Raportul Comisiei pentru probleme social-studențești din cadrul Senatului privind activitatea desfășurată în anul universitar 2019 – 2020
detalii aici 

Raportul Comisiei de Strategie și Dezvoltare Instituțională (C.S.D.I) 2019 – 2020 
detalii aici 

MEMBRII SENATULUI UNIVERSITĂȚII „PETRE ANDREI” DIN IAȘI

 

Nr. Crt Numele şi prenumele Gradul

Didactic

Facultatea
1. STOICA Cristina Maria Prof.univ.dr. Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială
2. TRIFU Alexandru Prof.univ. Economie
3. SCORȚESCU Florin – Ioan Conf.univ.dr. Economie
4. LAZĂR Roxana – Elena Conf.univ.dr. Drept
5. PRELIPCEAN Teodora Liliana Conf. univ.dr. Drept
6. TOMPEA Ancuța Daniela Conf. univ.dr. Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială
7. AFLOROAIE Dionisie Lect. Univ. Dr. Drept
8. BOCA Rodica Lect. Univ. Dr. Drept
9. BODNARIU Alexandru – Iulian Lect.univ.dr. Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială
10. CONDUR Georgeta Lect.univ.dr. Ştiinţe Politice şi Administrative
11. ILAȘ Constantin Lect.univ.dr. Ştiinţe Politice şi Administrative
12. PRUTEANU Lavinia Maria Lect.univ.dr. Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială
13. CONSTANTIN Daria Student Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială
14. ROȘU Ioana – Sorana Studentă Drept
15. OLOERIU Radu Ștefan Student Economie
16. FILIPAȘ George Alexandru Student Ştiinţe Politice şi Administrative
17. POENARU Cosmin Adrian Masterand Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială