Universitatea “Petre Andrei” din Iasi - Singura universitate privata
din Moldova cu „grad de ÎNCREDERE” garantat ARACIS

Presedintele Senatului

Conf.univ.dr. Tompea Ancuța Daniela

Conf.univ.dr. Tompea Ancuța Daniela

Președintele Senatului universitar îndeplinește următoarele atribuții :

 1. pregătește, convoacă și prezidează ședințele ordinare și extraordinare ale Senatului;
 2. invită la ședințele Senatului pe rectorul instituției, directorul general administrativ, prorectorul, decanii, directorii departamentelor și alte persoane a căror prezență este necesară;
 3. coordonează activitatea comisiilor permanente ale Senatului;
 4. asigură comunicarea Senatului cu celelalte structuri și funcții de conducere din universitate;
 5. asigură publicitatea actelor Senatului;
 6. reprezintă Senatul în relațiile cu structurile similare din alte instituții de învățământ superior, din țară și străinătate;
 7. propune conferirea titlurilor onorifice.

Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară și este cel mai înalt for de deliberare și decizie. Senatul s-a constituit în conformitate cu Legea educației naționale, membrii săi fiind aleși prin votul direct și secret al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor cu statut de titular al UPA, respectiv prin votul  direct și secret al studenților.

Atribuțiile Senatului universitar sunt următoarele:

 1. garantează libertatea academică și autonomia universitară;
 2. elaborează și adoptă Carta universitară, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară;
 3. aprobă planul strategic de dezvoltare instituțională și planurile operaționale, la propunerea rectorului;
 4. aprobă, la propunerea rectorului și cu respectarea legislației în vigoare, structura, organizarea și funcționarea universității;
 5. aprobă proiectul de buget și execuția bugetară;
 6. elaborează și aprobă Codul de asigurare a calității și Codul de etică și deontologie universitară;
 7. adoptă Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului;
 8. aprobă metodologiile și regulamentele privind organizarea și funcționarea universității;
 9. încheie contractul de management cu rectorul;
 10. controlează activitatea rectorului și a Consiliului de administrație prin comisii specializate;
 11. aprobă metodologia de concurs și rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic și de cercetare și evaluează periodic resursa umană;
 12. avizează structura și componența Comisiei de etică universitară;
 13. aprobă planurile de învățământ elaborate de facultăți și departamente;
 14. aprobă statele de funcțiuni și de personal didactic;
 15. stabilește și aprobă calendarul anului universitar;
 16. aprobă metodologia de admitere și de finalizare a studiilor universitare de licență, de master și postuniversitare;
 17. aprobă formele de educație continuă, în condițiile legii;
 18. stabilește și aprobă criteriile de evaluare a activității tuturor categoriilor de personal;
 19. stabilește numărul membrilor și componența biroului electoral desemnat să coordoneze procesul de alegeri pentru structurile și funcțiile de conducere;
 20. aprobă parteneriatele, consortizările și fuziunile, participarea la organizații europene și internaționale, asocierile, crearea de fundații și de societăți comerciale, precum și modalitățile în care se derulează acțiunile de cooperare internaționale ale universității;
 21. aprobă modalitățile de colaborare dintre structurile de conducere ale universității și organizația sindicală, organizația studențească și asociația absolvenților (Alumni);
 22. aprobă, în baza criteriilor de performanță profesională și a situației financiare, continuarea activității unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală, fără limită de vârstă;
 23. aprobă acordarea distincțiilor și titlurilor onorifice;
 24. aprobă acordarea anului sabatic;
 25. propune, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor Senatului, sancționarea disciplinară a personalului didactic, de cercetare, diactic și de cercetare și auxiliar, a personalului de conducere, îndrumare și control; aprobă comisiile de analiză pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic, de cercetare sau administrativ; stabilește sancțiuni disciplinare potrivit prevederilor Legii educației naționale;
 26. decide în orice alte domenii de activitate universitară, în acord cu legislația în vigoare.

Membrii Senatului Universității: 

Nr. Crt Numele şi prenumele Gradul

Didactic

Facultatea
1. BOCANCEA Antonie-Cristian Prof.univ.dr. Drept
2. PITULAC Tudorel Marian Prof.univ.dr. Asistenţă Socială şi Sociologie
3. STOICA Cristina Maria Prof.univ.dr. Asistenţă Socială şi Sociologie
4. TRIFU Alexandru Prof.univ.dr. Economie
5. LUPU Diana – Viorica Conf.univ.dr. Economie
6. MÎȚĂ-BACIU Angela Conf.univ.dr. Drept
7. POSTELNICU Romeo-Paul Conf. univ.dr. Drept
8. PRELIPCEAN Teodora Liliana Conf.univ.dr. Ştiinţe Politice şi Administrative
9. TOMPEA Ancuța Daniela Conf. univ.dr. Asistenţă Socială şi Sociologie
10. ROBU Viorel Conf.univ.dr. Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
11. SANDOVICI Anișoara Conf.univ.dr. Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
12. CONDUR Georgeta Lect.univ.dr. Ştiinţe Politice şi Administrative
13. DRUGĂ Dan-Florin Lect. univ.drd. Drept
14. PRUTEANU Lavinia Maria Lect.univ.dr. Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
15. EDU RUDY EMILIAN Student Psihologie şi Științele Educației
16. EVA CARINA GABRIELA Studentă Drept
17. SMĂU CRISTIAN IULIAN Student Economie
18. TIRON CRISTIAN ADRIAN Student Ştiinţe Politice şi Administrative
19. AURSULESEI ANCA MIHAELA Studentă Asistenţă Socială şi Sociologie