Presedintele Senatului

Conf.univ.dr. Tompea Ancuța Daniela

Conf.univ.dr. Tompea Ancuța Daniela

Președintele Senatului universitar îndeplinește următoarele atribuții :

 1. pregăteşte, convoacă şi prezidează şedinţele ordinare şi extraordinare ale Senatului;
 2. invită la şedinţele Senatului pe Rectorul instituţiei, directorul general administrativ, prorectorul / prorectorii, directorii departamentelor şi alte persoane a căror prezenţă este necesară;
 3. propune ordinea de zi a şedinţei Senatului;
 4. semnează hotărârile Senatului şi minutele şedinţelor acestuia;
 5. reprezintă Senatul în raporturile cu conducerea executivă şi administrativă a Universităţii;
 6. încheie, în numele Universităţii, contractul de management cu Rectorul Universităţii;
 7. transmite hotărârile Senatului conducerii executive şi administrative a Universităţii şi urmăreşte modul de îndeplinire a acestora, informând Senatul în mod corespunzător;
 8. la solicitarea şi în numele Senatului, invită la şedinţele Senatului reprezentanţi ai structurilor executive sau administrative ale Universităţii sau transmite acestora interpelări scrise din partea Senatului;
 9. reprezintă Senatul în raporturile acestuia cu organismele similare ale altor instituţii de învăţământ superior, din ţară şi din străinătate, şi încheie cu acestea convenţii şi protocoale de colaborare în domeniul academic;
 10. exprimă poziţia Senatului în mass-media;
 11. coordonează comisiile permanente al Senatului, comisiile ad-hoc ale acestuia şi secretariatul Senatului;
 12. îndeplineşte orice alte activităţi ce-i revin în calitate de reprezentant al Senatului, în limitele competenţelor şi atribuţiunilor acestuia din urma;
 13. propune conferirea titlurilor onorifice.

REGULAMENT FUNCȚIONARE ȘI ORGANIZARE SENATUL UNIVERSITAR UPA DIN IAȘI

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SENATULUI UNIVERSITATII PETRE ANDREI DIN IASI – detalii

Atribuțiile Senatului Universitar sunt următoarele:

Atribuţiile Senatului Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi sunt cele prevăzute de Legea nr.1/2011 şi de Carta U.P.A.

Senatul garantează libertatea academică şi autonomia universitară.

Senatul elaborează şi adoptă Carta Universitară, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară

Senatul deliberează şi decide în legătură cu structura, organizarea şi funcţionarea universităţii:

 1. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului;
 2. aprobă regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii şi unităţilor aflate în structura sa;
 3. aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la propunerea Rectorului;
 4. aprobă, la propunerea Rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea şi funcţionarea universităţii;
 5. aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
 6. aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii;
 7. aprobă planurile de învăţământ elaborate de facultăţi şi departamente;
 8. aprobă statele de funcţiuni şi de personal didactic;
 9. stabileşte şi aprobă structura anului universitar;
 10. stabileşte şi aprobă criteriile de evaluare a activităţii tuturor categoriilor de personal;
 11. aprobă parteneriatele, consortizările şi fuziunile, participarea la organizaţii europene şi internaţionale, asocierile, crearea de fundaţii şi de societăţi comerciale, precum şi modalităţile în care se derulează acţiunile de cooperare internaţionale ale universităţii;
 12. aprobă modalităţile de colaborare dintre structurile de conducere ale universităţii şi organizaţia sindicală, organizaţia studenţească şi asociaţia absolvenţilor (Alumni);
 13. aprobă acordarea distincţiilor şi titlurilor onorifice;
 14. aprobă acordarea anului sabatic.

MEMBRII SENATULUI UNIVERSITĂȚII „PETRE ANDREI” DIN IAȘI

STOICA Cristina Maria Prof. univ. dr. Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială
TRIFU Alexandru Prof. univ.  dr. Economie
LAZĂR Roxana – Elena Conf. univ. dr. Drept
PRELIPCEAN Teodora Liliana Conf. univ. dr. Drept
TOMPEA Ancuța Daniela Conf. univ. dr. Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială
SCORȚESCU Florin  – Ioan Conf. univ. dr. Economie
AFLOROAEI Dionisie Lect. univ. dr. Drept
BOCA Rodica Lect. univ. dr. Drept
BODNARIU Alexandru – Iulian Lect. univ. dr. Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială
CONDUR Georgeta Lect. univ. dr. Ştiinţe Politice şi Administrative
ILAȘ Constantin Lect. univ. dr. Ştiinţe Politice şi Administrative
PRUTEANU Lavinia Maria Lect. univ. dr. Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială
POTÎNGĂ Ioan Studentă Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială
NECHITA Andreea Denisa Studentă Drept
TOMA Alexandru Gabriel Student Economie
CURTEAN  Zaharia Ștefan Student Ştiinţe Politice şi Administrative
PĂUN RAMONA (GHEORGHIU) Masterand Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială

HOTĂRÂRI SENATUL UNIVERSITAR UPA DIN IAȘI

Senatul UPA din Iași – Hotărârea nr. 51 din 15/09/2021 privind activitatea didactică – detalii
Senatul UPA din Iași – Hotărâre din 19.10.2023 privind validarea posturilor didactice vacante scoase la concurs in semestrul I, anul universitar 2023-2024 – detalii
Senatul UPA din Iași – Hotărâre din 20.09.2023 privind validare modificari fise individuale cadre didactice / aprobare calendar si comisie examinare postuniv. Profesor de sprijin pentru integrarea și incluziunea persoanelor cu nevoi specialedetalii
Senatul UPA din Iași – Hotărâre din 26.09.2023 privind modificări regulamente anul universitar 2023-2024detalii
Senatul UPA din Iași – Hotărâre din 15.11.2023 privind modificarea Cartei / metodologie privind modalitatea desemnării Rectorului detalii
Senatul UPA din Iași – Hotărâre din 22.11.2023 – detalii
SENATUL UNIVERSITĂŢII „PETRE ANDREI” DIN IAŞI Reunit în şedinţa din 7.12.2023 hotărăște
Aprobarea componenței Comisiilor de examinare pentru posturile vacante scoase la concurs în cadrul Departamentului de Științe Juridice, Facultatea de Drept, în semestrul I al anului universitar 2023-2024 – detalii

SENATUL UNIVERSITĂŢII „PETRE ANDREI” DIN IAŞI Reunit în şedinţa din 18.12.2023 hotărăște
Validarea rezultatului Referendumului organizat la nivelul Universității „Petre Andrei” din Iași în vederea stabilirii modalității de alegere a Rectorului instituției – detalii

COMISII DIDACTICE ALE SENATULUI UNIVERSITAR „PENTRE ANDREI” DIN IAȘI

Comisia de Evaluare si Asigurare a calitatii – Senat – Planul de activitate aferent anului universitar 2022-2023 – detalii
Comisia e Evaluare si Asigurare a calității – Senat
–  Raport de activitate aferent anului universitar 2021 – 2022 detalii
Comisia de Evaluare si Asigurare a calitatii – Senat
– Planul de activitate aferent anului universitar 2021-2022 – detalii aici
Comisia e Evaluare si Asigurare a calității – Senat
– Raport de activitate aferent anului universitar 2020 – 2021 – detalii aici

Raport de Audit academic al Universității „Petre Andrei” din Iași – anul universitar 2021-2022detalii
Raport de Audit academic al Universității „Petre Andrei” din Iași – anul universitar 2020-2021detalii

Plan Strategic pentru Egalitatea de Gen – 2022-2024 – detalii

Comisia pentru probleme social-studențești din cadrul Senatului

Planul Comisiei pentru probleme social-studențești din cadrul Senatului 2020-2021
Obiectivele și acțiunile
pe care le propune Comisia pentru probleme studențești se vor realiza respectând legislația în vigoare cu privire la situația generată de Pandemia COVID  19 – detalii
Planul Comisiei pentru probleme social-studențești din cadrul Senatului 2021-2022
Obiectivele și acțiunile
pe care le propune Comisia pentru probleme studențești se vor realiza respectând legislația în vigoare cu privire la situația generată de Pandemia COVID  19 – detalii
Planul Comisiei pentru probleme social-studențești din cadrul Senatului 2022-2023 – detalii
Raportul Comisiei pentru probleme social-studențești din cadrul Senatului 2020-2021 – detalii
Raportul Comisiei pentru probleme social-studențești din cadrul Senatului 2021-2022 – detalii
Raportul Comisiei pentru probleme social-studențești din cadrul Senatului 
2019 – 2020 detalii aici 

Comisia de Strategie și Dezvoltare Instituțională

Plan operațional al Comisiei de Strategie și Dezvoltare Instituțională (C.S.D.I.)
*anul universitar 2022-2023detalii

Plan operațional 2020 – 2021 – detalii aici 
Plan Operațional al Comisiei de Strategie și Dezvoltare Instituțională (C.S.D.I):
* anul universitar 2021 – 2022  detalii aici
* anul universitar 2020 – 2021 detalii aici

Raportul Comisiei de Strategie și Dezvoltare Instituțională (C.S.D.I)
* anul universitar2021-2022 detalii
* anul universitar 2020-2021 – detalii aici
* anul universitar 2019 – 2020 – detalii aici 

Comisia pentru Activitatea Didactică Senat

* anul universitar 2022 – 2023 detalii aici
* anul universitar 2021 – 2022  detalii aici
* anul universitar 2019 – 2020 detalii aici 

Raport privind activitatea Comisiei pentru Activitatea Didactica din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași:
* anul universitar 2021-2022 –detalii
*
anul universitar 2020 – 2021 -detalii aici
* anul universitar 2019 – 2020 detalii aici 

Comisia de Cercetare și Relații Internaționale

Plan de activitate Comisia de Cercetare și Relații Internaționale Universitatea „Petre Andrei” din Iași
* anul universitar 2023 – 2024 detalii

Raport privind activitatea Comisiei de Cercetare și Relații Internaționale din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași:
* anul universitar 2021-2022 – detalii
*
anul universitar 2020 – 2021 – detalii
* anul universitar 2019 – 2020 detalii