Prezentare

Argument
Cea mai dificilă problemă pentru reuşita unei organizaţii în etapa de tranziţie este propria ei schimbare. Politica de schimbare este un proces complex de ajustare structurală ţinând seama de mediul socio-economic, cultural, politic, educativ, legislativ, tradiţional, în continuă modificare. Schimbarea structurii organizaţiilor ar trebui să aibă în vedere, în primul rând, schimbarea metodelor şi procedurilor manageriale şi apoi a mijloacelor tehnice şi tehnologice. Aceste schimbări pot fi asigurate doar de un management performant al resurselor umane.

Scopul înființării Centrul de Resurse Umane il constituie pe de o parte, familiarizarea studenţilor cu domeniul psihologiei resurselor umane (psihologie organizațională și managerială,  psihologia muncii),  iar pe de altă parte, însuşirea  principalelor instrumente psihologice de analiză, evaluare şi intervenţie pentru îmbunătățirea performanţelor.

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL CENTRULUI DE RESURSE UMANE – 2021-2022 – detalii
REGULAMENT CENTRUL DE RESURSE UMANE (CRU) – detalii aici

Centrul de Resurse Umane  îşi propune:
Obiective generale:

 • Familiarizarea studenţilor cu problematica recrutării, evaluării, selecţiei, aplicate în managementul resurselor umane.
 • Formarea deprinderilor de utilizare a principalelor tehnici de de evaluare a personalului şi a organizaţiei.

Obiective specifice:

 • punerea în valoare a personalităţilor de care dispune comunitatea locală;
 • saltul de la empirism la ştiinţă în folosirea resurselor umane;
 • promovarea unei culturi manageriale bazate pe iniţiativă, competiţie, colaborare, etică.

Activități specifice: 

 • Centrul de Resurse Umane, propune studenţilor și masteranzilor următoarele activităţi:
 1. Microcercetări cu tematică specifică psihologiei resurselor umane și publicarea acestora în Anuarul Universității „Petre Andrei”, Iași.
 2. Pentru însuşirea cunoştintelor teoretice şi mai ales practice (workshop-uri, dezbateri, mese rotunde etc.) pe diferite teme specifice:
 3. intermediere pentru recrutarea personalului;
 4. evaluarea personalului;
 5. asistenţă în domeniul selecţiei personalului;
 6. organizarea cursurilor de pregatire managerială;
 7. consultanţă pentru analiza şi evaluarea posturilor;
 8. stabilirea necesarului de resurse umane;
 9. validarea pe funcţii a personalului existent;
 10. dezvoltarea carierelor;
 11. evaluarea performanțelor;
 12. recompensarea şi stimularea personalului;
 13. managementul conflictelor;
 14. managementul stresului;
 15. motivarea personalului;
 16. ameliorarea relaţiilor umane şi a climatului de muncă.

Beneficiari:

  • Studenţii și masteranzii  Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi.

Rezultate obținute:

 • promovarea unei culturi bazate pe iniţiativă, colaborare, etică;
 • realizarea în echipă (profesor coordonator, student/masterand) a unor microcercetări cu relevanță in domeniul psihologiei resurselor umane.
 • implicarea şi participarea studenţilor la activităţile organizate de Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, respectiv sesiuni ştiinţifice, conferinţe, prelegeri, lansări de carte, mese rotunde, workshop-uri etc.
 • un punct central în activitatea CRU fost implicarea Clubului Alumni a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, căutându-se antrenarea foștilor studenţi care derulează activităţi profesionale în domeniul HR. Activitate: discuție între foști și actuali studenți ai Facultății de Psihologie.
 • Organizarea de workshopuri cu tematică reprezentativă. Enumerăm succint: Noi metode de recrutare și selecție, Autoprezentarea video – în contextual metodelor moderne de recrutare pe piața muncii, Elementele inteligenței sociale: conștiința socială și dezinvoltura socială, Inteligența socială. Factor determinant în obținerea succesului profesional, Cum sa abordezi un interviu?; Diferențe de gen în management; Maniere digitale etc.
 • Diseminarea informațiilor – prin intermediul Ligii Studentilor – cu privire la târgurile de carieră, care au loc la nivelul orasului Iași.

Parteneri:

 • Fundaţia Academică „Petre Andrei” Iaşi.
 • Liga Studenţilor din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi.
 • Clubul Alumni din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi.
 • Organizaţii / Firme /Asociaţii / Fundaţii care au ca scop promovarea resurselor umane.

Director:

Membri:

 • Lector univ. dr. Costică BERE
 • Lector univ. dr. Alice PRUTEANU